پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (658-664)

عنوان : ( تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمی )

نویسندگان: مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاک های شور و سدیمی شرایط فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نامناسبی داشته و توان تولید محصول در آن ها پایین است. کاربرد اصلاح کننده اغلب می تواند راهکاری مناسب در اصلاح و بهبود باروری خاک های شور و سدیمی باشد. به منظور بررسی تاثیر مواد اصلاحی بر ویژگی های شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس 260) در خاک شور و سدیمی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پنج تیمار آزمایشی شامل کمپوست، ورمی کمپوست، کود مرغی و گچ هر یک به میزان 10 تن در هکتار و تیمار شاهد بودند. نتایج نشان داد که کود مرغی و ورمی کمپوست باعث افزایش معنی دار وزن خشک اندام هوایی، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه نسبت به شاهد شدند (05/0 P <). کاربرد مواد اصلاحی مورد استفاده در این پژوهش باعث افزایش معنی دار قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک و کاهش نسبت جذب سدیم نسبت به شاهد شد (05/0 P <).

کلمات کلیدی

, عملکرد دانه, ورمی کمپوست, مواد اصلاحی, وزن خشک گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047506,
author = {خطبائی, مجتبی and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر},
title = {تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {658--664},
numpages = {6},
keywords = {عملکرد دانه، ورمی کمپوست، مواد اصلاحی، وزن خشک گیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمی
%A خطبائی, مجتبی
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]