دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , 2015-01-22

عنوان : ( اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر خود کارآمدی والدگری و افزایش شادکامی در مادران دارای فرزند پیش دبستانی )

نویسندگان: ابوالقاسم صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی آموزش عملی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد CPRT بر خودکار آمدی والدگری و افزایش شادکامی در مادران است. جامعه شامل مادرانی است که دارای فرزند 2 تا 6 ساله هستند . حجم هر یک از گروه آزمایش و کنترل 13 نفر می باشد. شیوه نمونه‌گیری ترکیبی از نمونه گیری داوطلبانه و گلوله برفی می باشد به این ترتیب که افراد متقاضی شامل مادرانی می باشد که جهت پیگیری مسایل کودک خود یا افزایش مهارت در تعامل با فرزند، داوطلبانه مراجعه کرده اند و به صورت داوطلبانه در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در ضمن هر دو گروه قبل و بعد از انجام مداخله بر روی گروه آزمایش، مقیاس خودکارآمدی والدگری و شادکامی را پر کردند. نتایج اجراء آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، نشان داد که آموزش عملی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد CPRT، بر خودکارآمدی والدگری مادران و نیز شادکامی آنان، در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل اثر مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی

, بازی درمانی, درمان مبتنی بر ارتباط والد-کودک, خودکارآمدی والدگری, شادکامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047508,
author = {صادقی, ابوالقاسم and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر خود کارآمدی والدگری و افزایش شادکامی در مادران دارای فرزند پیش دبستانی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازی درمانی، درمان مبتنی بر ارتباط والد-کودک، خودکارآمدی والدگری، شادکامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر خود کارآمدی والدگری و افزایش شادکامی در مادران دارای فرزند پیش دبستانی
%A صادقی, ابوالقاسم
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
%D 2015

[Download]