پژوهش آب ایران, دوره (8), شماره (14), سال (2014-4) , صفحات (137-146)

عنوان : ( تعیین الگوی کشت بهینه برای جلوگیری از افت آب زیرزمینی با الگوریتم PSO )

نویسندگان: عباس خاشعی سیوکی , بیژن قهرمان , مهدی کوچک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت نیشابور دراستان خراسان رضوی با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک و با تکیه بر منابع آبی زیرزمینی یکی از قطب های مهم تولیدات زراعی کشور محسوب م یشود. در این پژوهش با مدل بیلان آب زیرزمینی معادلات لازم برای تخمین نوسانات سطح آب تعیین شد. در ادامه به دلیل زیاد بودن متغیرهای تابع هدف در بهینه سازی مصرف آب، با روش های فراکاوشی و هوشمند PSO که نیاز به محاسبات کمتر و کارآیی بیشتر نسبت به دیگر روش ها دارند الگو و تراکم کشت بهینه محصولات زراعی منطقه مطالعاتی تعیین شد. نتایج مدل بر مبنای یک سال نرمال نشان داد که برای به حداقل رساندن افت سطح آب، در صورت وقوع بارش برابر میانگین بارش سالانه منطقه، کشاورزان فقط مجاز به برداشت ۳۵۹ میلیون مترمکعب از آبخوان دشت نیشابور در طول سال هستند که با این حجم آب باید ۵۹۷۰۶ هکتار از اراضی دشت را فاریاب کرد که ۴۸۷۸۹ هکتار کمتر از وضع موجود است. به طوری که ۴۸۸۰۲ هکتار از ارضی تحت کشت محصولات را کاهش داد و فقط ۱۸۳ هکتار به اراضی گوجه فرنگی افزود.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, الگو و تراکم کشت, دشت نیشابور,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047511,
author = {عباس خاشعی سیوکی and قهرمان, بیژن and مهدی کوچک زاده},
title = {تعیین الگوی کشت بهینه برای جلوگیری از افت آب زیرزمینی با الگوریتم PSO},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {14},
month = {April},
issn = {2008-1235},
pages = {137--146},
numpages = {9},
keywords = {آب زیرزمینی، الگو و تراکم کشت، دشت نیشابور، PSO},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی کشت بهینه برای جلوگیری از افت آب زیرزمینی با الگوریتم PSO
%A عباس خاشعی سیوکی
%A قهرمان, بیژن
%A مهدی کوچک زاده
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2014

[Download]