علوم باغبانی, دوره (29), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (388-396)

عنوان : ( بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب )

نویسندگان: سمیه بیکی , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی , وحید روشن فردستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب و تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکننده تولید گیاهان دارویی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. ریحان به عنوان یکی از گیاهان دارویی با ارزش و حساس به کم آبی برای مطالعه در این پژوهش انتخاب گردید. به منظور افزایش بهره وری مصرف آب در تولید ریحان، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، تیمارها شامل دو پلیمر سوپرجاذب استاکوزورب (صنعتی) و برگ پنیرک (گیاهی)، هر کدام در چهار غلظت 0، 1/0%، 2/0% و 3/0% (وزنی/ وزنی)، با دو روش کاربرد (مخلوط با خاک و ریشه و روش مخلوط با خاک) در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که تمام تیمارها و به خصوص اثرات متقابل آنها اثرات مثبت و معنی دار بر صفات اندازه گیری شده شامل: صفات مورفولوژیک (تعداد برگ، سطح برگ، عملکرد خشک اندام هوایی) راندمان آب مصرفی و صفات بیوشیمیایی میزان و عملکرد اسانس در زمان گلدهی بودند. هر دو پلیمر با کاهش شدت تنش خشکی راندمان آب مصرفی را بهبود بخشیدند. برگ پنیرک (1/0% و 2/0%) با روش کاربرد در خاک و ریشه تعداد و سطح برگ و در غلظت 3/0% عملکرد خشک اندام هوایی، راندمان آب مصرفی، میزان و عملکرد اسانس را افزایش داد. تیمار استاکوزورب (2/0%) عملکرد خشک اندام هوایی و راندمان آب مصرفی را با هر دو روش استفاده (کاربرد در خاک و کاربرد در خاک و ریشه) و با همین غلظت و روش کاربرد در خاک تعداد و سطح برگ را افزایش داد. صفات عملکرد اسانس و میزان اسانس با روش کاربرد استاکوزورب در خاک و ریشه، به ترتیب در غلظت های 2/0% و 3/0% افزایش یافتند.

کلمات کلیدی

, اسانس, استاکوزورب, برگ پنیرک, پلیمر آبدوست, ریحان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047523,
author = {بیکی, سمیه and عزیزی ارانی, مجید and نعمتی, سیدحسین and وحید روشن فردستانی},
title = {بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {29},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {388--396},
numpages = {8},
keywords = {اسانس، استاکوزورب، برگ پنیرک، پلیمر آبدوست، ریحان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب
%A بیکی, سمیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی, سیدحسین
%A وحید روشن فردستانی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2016

[Download]