رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (5), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (41-64)

عنوان : ( رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه )

نویسندگان: علی شیرازی , مریم احمدی زهرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه جو اخلاقی سازمانی با اعتماد و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسط شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، دبیران مدارس متوسط شهر اصفهان در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 275 نفر بودند. حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود در سطح اطمینان نود درصد تعداد حجم نمونه 77 درآمده که 90 پرسشنامه توزیع شد که 84 پرسشنامه برگردانده شد، تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان کولن، ویکتور و برانسون (1993)، اعتماد سازمانی اسکات (2003) و تعهد سازمانی آلن و میر (1990) بود. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 78/0، 89/0 و 89/0 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای spss و smart pls استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل در سطح اطمینان 95% میان جو اخلاقی و اعتماد و تعهد از یک سو و میان اعتماد و تعهد از دیگر سو رابطه علی معناداری وجود دارد. علاقه مندی سازمانی، کارایی، دوستی، روحیه کارگروهی، معنویات فردی با اعتماد سازمانی رابطه دارد و ضمن این که بیشترین رابطه با اعتماد سازمانی به ترتیب مربوط به بعد کارایی و دوستی است. علاقه مندی فردی، دوستی، روحیه کارگروهی، مسئولیت اجتماعی، معنویات فردی با تعهد سازمانی رابطه دارد و ضمن این که بیش­ترین رابطه مربوط به بعد دوستی است.

کلمات کلیدی

, جو اخلاقی سازمانی, اعتماد سازمانی, تعهد سازمانی, دبیران دوره متوسط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047529,
author = {شیرازی, علی and احمدی زهرانی, مریم},
title = {رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه},
journal = {رهیافتی نو در مدیریت آموزشی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-6369},
pages = {41--64},
numpages = {23},
keywords = {جو اخلاقی سازمانی، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، دبیران دوره متوسط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه
%A شیرازی, علی
%A احمدی زهرانی, مریم
%J رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
%@ 2008-6369
%D 2015

[Download]