فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (5), سال (2015-8) , صفحات (227-237)

عنوان : ( بررسی اجکتور هندسه متغیر در چرخه تبرید اجکتوری با سیال عامل R600a به منظور تعیین هندسه بهینه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی )

نویسندگان: امیر امیدوار , محسن قاضی خانی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی عددی اجکتور هندسه متغیر برای سیستم تبرید اجکتوری خورشیدی پرداخته شده تا هندسه‌های بهینه برای تمامی شرایط عملکردی بدست آید. در این اجکتور، تغییر هندسه با استفاده از تغییر موقعیت نازل اولیه و تغییر نسبت سطح مقطع به کمک دوک مخروطی شکل حاصل می‌گردد. منبع حرارتی کلکتورهای خورشیدی لوله‌ای خلاء شده در نظر گرفته و بر اساس شرایط عملکردی سیال عامل R600a انتخاب شده است. هدف این تحقیق بدست آوردن مشخصه‌های هندسی، شامل موقعیت نازل اولیه و نسبت سطح مقطع مناسب برای تمامی شرایط دمایی بوده و در نهایت برای هر شرایط بویلر، اواپراتور و کندانسور هندسه‌ی مناسب ارائه گردیده است. شرایط عملکردی به گونه‌ای در نظر گرفته شده تا وضعیت آب و هوایی منطقه خاورمیانه و ملاحظات فنی در سیستم‌های تهویه مطبوع در آن منظور شده باشد. برای تامین دمای اواپراتور °C5+ دمای بهینه بویلر °C105+ بدست آمده که با تغییر موقعیت نازل اولیه نسبت مکش %8 افزایش می‌یابد. با افزایش دمای اواپراتور دمای بهینه بویلر کاهش می یابد. در بیشتر شرایط عملکردی موقعیت بهنیه نازل اولیه در فاصله mm9- از بخش با سطح مقطع ثابت بدست آمد. در ادامه به بررسی ساختار جریان، پدیده شوک و تولید آنتروپی و همبستگی میان آنها پرداخته شده است و اثر جریان مافوق صوت و شوک مربوط به آن در نسبت مکش و تولید آنتروپی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش نقطه‌ی عملکرد بحرانی اجکتور از دیدگاه آنتروپی مورد تحقیق قرار گرفته و تطابق آن با نقطه‌ی بحرانی از دیدگاه نسبت مکش جریان بررسی گردید.

کلمات کلیدی

, اجکتور هندسه متغیر , ایزوبوتان , تهویه مطبوع , شبیه سازی عددی, تولید انتروپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047534,
author = {امیدوار, امیر and قاضی خانی, محسن and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {بررسی اجکتور هندسه متغیر در چرخه تبرید اجکتوری با سیال عامل R600a به منظور تعیین هندسه بهینه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {5},
month = {August},
issn = {****-0011},
pages = {227--237},
numpages = {10},
keywords = {اجکتور هندسه متغیر ، ایزوبوتان ، تهویه مطبوع ، شبیه سازی عددی، تولید انتروپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اجکتور هندسه متغیر در چرخه تبرید اجکتوری با سیال عامل R600a به منظور تعیین هندسه بهینه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
%A امیدوار, امیر
%A قاضی خانی, محسن
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]