آموزه های قرآنی, دوره (1), شماره (18), سال (2014-3) , صفحات (83-104)

عنوان : ( ملاک تشخیص مصیبتهای آزمونی از کیفری در قرآن )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنت آزمون یکی از سنت های قطعی خداوند است که گاهی در قالب مصیبت ها و گاهی در قالب نعمت ها شکل می گیرد؛ از طرف دیگر بازتاب بعضی از گناهان نیز گاهی به صورت مصیبت بروز می کند و در مواردی انسان ها نمی توانند تشخیص دهند مصیبتی که گرفتار آنند آزمون الهی است تا صبر کنند، یا کیفر گناهان است تا توبه کنند و چه ملاکی برای تشخیص این نوع مصیبت وجود دارد. مقاله حاضر با بررسی آیات قرآن، مصائب را به سه گروه تقسیم و برای هر گروه ملاک هایی را جهت تشخیص آنها به این شرح مطرح کرده است: 1- مصائب آزمونی: که ملاک تشخیص آنها تحمل پذیر بودن، آرامش پس از ابتلاء، دریافت پاداش پس از اتمام، ابتلا از خداوند و اتمام از بنده و ... می باشد. 2- مصائب کیفر گناهان جمعی: ملاک تشخیص این نوع مصائب، فراگیر بودن، نبود فرصت بازسازی و نابودی جمعی می باشد. 3- مصائب کیفر گناهان شخصی: ملاک تشخیص این نوع مصائب، فراگیر نبودن، ناتوانی در تغییر مصیبت، برطرف شدن مصیبت با توبه و بازگشت به خداوند و تبدیل شدن مصیبت به خوشی پس از توبه می باشد. مشروح مستند ملاک های یاد شده را باید در متن مقاله جستجو کرد.

کلمات کلیدی

, ابتلا, عذاب, مصیبتهای آزمونی, مصیبتهای کیفری جمعی, معیار مصیبتهای کیفری شخصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047535,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {ملاک تشخیص مصیبتهای آزمونی از کیفری در قرآن},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {18},
month = {March},
issn = {2251-9378},
pages = {83--104},
numpages = {21},
keywords = {ابتلا، عذاب، مصیبتهای آزمونی، مصیبتهای کیفری جمعی، معیار مصیبتهای کیفری شخصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ملاک تشخیص مصیبتهای آزمونی از کیفری در قرآن
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2014

[Download]