پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (574-581)

عنوان : ( بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , ریحانه بیگناه , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور مطالعه اثر میکوریزا و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کمی و درصد اسانس بذر گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: 1) ورمی‌کمپوست، 2) میکوریزا، 3) کود شیمیایی ‌فسفر، 4) مخلوط میکوریزا و ورمی‌کمپوست، 5) مخلوط میکوریزا و کود شیمیایی فسفر، 6) مخلوط ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی‌ فسفر و 7) شاهد (بدون مصرف کود) بود . هر کرت آزمایشی جهت مطالعات عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به دو قسمت تقسیم شد. برداشت عملکرد بیولوژیک گیاه در دو چین زمانی که 5درصد گیاهان به گل رفته بودند و برداشت عملکرد دانه گیاه، هنگامی که قسمت اعظم بوته‌ها زرد شده بودند انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد تیمار ورمی‌کمپوست و شاهد به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه و ارتفاع بوته را دارا بودند. تیمارهای ورمی‌کمپوست و میکوریزا به ترتیب در چین اول و دوم بیشترین عملکرد بیولوژیک و وزن خشک برگ در بوته را به‌خود اختصاص دادند، در حالی که گیاهانی که هیچ نوع کودی در آنها بکار برده نشده بود، کمترین مقادیر این صفات را دارا بودند. گیاهان تحت تیمار میکوریزا و مخلوط میکوریزا و فسفر دارای بیشترین تعداد چتر و تیمار شاهد از کمترین تعداد چتر برخوردار بود. بیشترین و کمترین درصد اسانس دانه به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار ورمی‌کمپوست مشاهده شد.

کلمات کلیدی

اسانس; تعداد چتر; عملکرد بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047543,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and بیگناه, ریحانه and جهان, محسن},
title = {بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {12},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {574--581},
numpages = {7},
keywords = {اسانس; تعداد چتر; عملکرد بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بیگناه, ریحانه
%A جهان, محسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]