پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (605-612)

عنوان : ( اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تاثیرمنطقه و سن مزارع زعفران بر عملکرد بنه، وزن پوشش بنه، در صد وزن پوشش به وزن کل بنه، روند تغییرات قطر نسبت به وزن بنه و تعیین فراوانی وزن بنه ها در سنین مختلف مزارع زعفران پزوهشی درقالب طرح آشیانه ای (نستد کامل) در 3 منطقه عمده تولید زعفران (شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و بشرویه)، با هشت سن مزرعه و در سه مشاهده مزرعه ای (تکرار) انجام پذیرفت. در این پژوهش پس از زرد شدن برگهای زعفران در نیمه اول خرداد از هر مزرعه دو نمونه یک متر مربعی انتخاب و بنه های موجود از خاک خارج و به آزمایشگاه منتقل و صفات مورد نظر بررسی شدند. نتایج نشان داد که مناطق از نظر عملکرد بنه اختلاف معنی دار نداشته ولی از نظر وزن پوشش بنه در سطح 1% و در صد وزن پوشش به وزن بنه در سطح 5 % اختلاف نشان دادند وزن پو شش بنه درمزارع مختلف متفاوت بود. میانگین عملکرد بنه در مناطق بین 87/4 تا 09/16 تن در هکتار به ترتیب در مزارع یکساله و 8 ساله در هر سال بود، بیشترین درصد وزن پوشش از وزن کل بنه در مزارع 8 ساله و به میزان 04/25 در صد مشاهده شد. مقایسه در صد وزن بنه های 1/4 تا 6، 1/6 تا 8، 1/18 تا 20، 1/22 تا 24، 1/24 تا 26 و بیشتر از 30 گرم در مزارع با سنین مختلف نشان داد که بین درصد بنه های با وزن های قید شده در سطح 1 % و بنه های 1/14 تا 16گرم در سطح 5 % اختلاف معنی دار وجود داشت. میانگین تعداد بنه در یک متر مربع در مزارع 1 تا 8 ساله به ترتیب 55، 65، 71، 128، 152، 151، 184 و 248 عدد و بیشترین درصد بنه های 8 گرم و بیشتر که موثر در گل آوری زعفران می باشند به میزان 05/59 در صد درمزارع 3 ساله مشاهده شد. بین قطر بنه و وزن بنه همبستگی مثبت مشاهده شد (2/98 =r2 ).

کلمات کلیدی

بنه های زعفران; قطر بنه; وزن بنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047545,
author = {ملا فیلابی, عبداله and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {12},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {605--612},
numpages = {7},
keywords = {بنه های زعفران; قطر بنه; وزن بنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)
%A ملا فیلابی, عبداله
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]