حدیث پژوهی, دوره (6), شماره (11), سال (2014-8) , صفحات (139-158)

عنوان : ( بررسی اعتبار روایت المهدی فی لسانه رته و جنبش محمد بن عبدالله حسنی در جعل آن )

نویسندگان: مهدی جلالی , محمدحسن شاطری احمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جریان‌های مؤثر در جعل و تحریف روایات حوزۀ مهدویت، قیام محمد بن عبدالله بن حسن مثنی(۱۰۰ـ145) از سادات حسنی است. این فرد در اواخر دوران بنی‌امیه اقدامات خود را آغاز کرد و از نامزدهای اصلی به دست گرفتن خلافت پس از سرنگونی بنی‌امیه بود و بدین جهت پس از به قدرت رسیدن بنی‌عباس نیز از اقدامات خود برای کسب خلافت دست برنداشت. ویژگی‌هایی مانند انتساب به پیامبر، زهد، عبادت و آگاهی به علم فقه و حدیث باعث شد هواداران او در میان عامۀ مسلمانان چنین القا کنند که او همان مهدی موعود است تا حمایت تودۀ مسلمان را به دست آورند. شواهدی از جعل و تحریف برخی روایات مهدویت از سوی هواداران وی وجود دارد. یکی از روایات منتسب به پیامبر روایتی است که از وجود لکنت زبان در مهدی موعود خبر می‌دهد. نوشتار حاضر در صدد رد انتساب این روایت به پیامبر و ساختگی بودن آن از سوی طرفداران محمد بن عبدالله مذکور است.

کلمات کلیدی

, حدیث« المهدی فی لسانه رته » محمد بن عبدالله بن حسن, جنبش محمد بن عبدالله , نفس زکیه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047551,
author = {جلالی, مهدی and شاطری احمدآبادی, محمدحسن},
title = {بررسی اعتبار روایت المهدی فی لسانه رته و جنبش محمد بن عبدالله حسنی در جعل آن},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {11},
month = {August},
issn = {2008-6547},
pages = {139--158},
numpages = {19},
keywords = {حدیث« المهدی فی لسانه رته » محمد بن عبدالله بن حسن، جنبش محمد بن عبدالله ،نفس زکیه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اعتبار روایت المهدی فی لسانه رته و جنبش محمد بن عبدالله حسنی در جعل آن
%A جلالی, مهدی
%A شاطری احمدآبادی, محمدحسن
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2014

[Download]