شیعه شناسی, دوره (12), شماره (45), سال (2014-6) , صفحات (77-106)

عنوان : ( بازتاب نمادین نقد و نفی قدرتِ مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره صفویه و قاجاریه )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , لیلا دستغیب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با رسمی شدن مذهب شیعه اثناعشری در دوره صفویه، رویه ای دوسویه در قبال قدرت در دستگاه دینی نمودار شد. هم زمان با آنکه مشروعیت بخشی به حکومت در زمره اختیارات علما قرار گرفت، با گسترش مناسک و شعایر، نقد و نفی قدرت در زمره نماد های محوری شعایر اصلی شیعه، یعنی عاشورا و محرم درآمد. نویسندگان مقاله حاضر بر اساس رهیافت کارکردگرایی دینی، این ادعا را مطرح می سازند که به نظر می رسد در یک فراگشت تاریخی، با گسترش مناسک و شعایر، مذهب شیعه از مشروعیت بخشی حکومت، به نفی آن میل کرده است. بخش عمده ای از این فراگشت، متاثر از گسترش نمادین نفی قدرت سیاسی در مناسک و شعایر دینی بوده است. پادشاهان ایرانی در طول دوره صفویه و قاجاریه در جهت افزایش قدرت خود، به گسترش مناسک شیعی روی آوردند؛ اما با اقبال مردم به این مناسک، به تدریج نقد و نفی قدرت مطلقه پادشاهی، به مثابه مهم ترین نماد شعایر شیعی درآمد.

کلمات کلیدی

, نقد قدرت, مذهب شیعه, مناسک, عاشورا, قدرت مستقر, علما, صفویه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047554,
author = {اطهری, سیدحسین and دستغیب, لیلا},
title = {بازتاب نمادین نقد و نفی قدرتِ مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره صفویه و قاجاریه},
journal = {شیعه شناسی},
year = {2014},
volume = {12},
number = {45},
month = {June},
issn = {1735-4722},
pages = {77--106},
numpages = {29},
keywords = {نقد قدرت، مذهب شیعه، مناسک، عاشورا، قدرت مستقر، علما، صفویه، قاجار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب نمادین نقد و نفی قدرتِ مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره صفویه و قاجاریه
%A اطهری, سیدحسین
%A دستغیب, لیلا
%J شیعه شناسی
%@ 1735-4722
%D 2014

[Download]