پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (683-692)

عنوان : ( آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا )

نویسندگان: جواد رضایی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری ویروسی ریزومانیا یکی از مهمترین بیماری ها در سطح مزارع چغندرقند جهان است . این بیماری بطور معنی داری عملکرد و کیفیت چغندرقند را کاهش داده و خسارت اقتصادی زیادی به کشاورزان وارد می کند. برنامههای بهنژادی با هدف معرفی ارقام متحمل نسبت به این بیماری تنها راه گریز از خسارت این بیماری است. این مطالعه سعی دارد فرآیند رشد اندام های هوایی و زیر زمینی ارقام حساس و متحمل نسبت به بیماری ریزومانیا را تجزیه و تحلیل نماید تا بتوان به کمک اطلاعات حاصل از آن به درک صحیحی در مورد تفاوتهای رشدی ارقام مختلف در شرایط آلوده و سالم دست یافت. برای تجزیه و کمی نمودن رشد اندام های چغندرقند طی فصل رشد در شرایط سالم و آلوده از شاخصهای رشد گیاهان زراعی استفاده شد. برای این منظور در سالهای 1389 و 1390 با استفاده از چهار رقم چغندرقند سه آزمایش اجرا شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در شرایط آلوده به بیماری ریزومانیا، ماده خشک ریشه ذخیره ای و شاخص سطح برگ ارقام حساس در مقایسه با ارقام متحمل به ترتیب 57 و 24 درصد کمتر بود . بعلاوه سرعت رشد و سرعت فتوسنتز خالص ارقام حساس تحت تاثیر بیماری کمتر از ارقام متحمل بود. در خاک عاری از بیماری تفاوت بین ماده خشک و شاخصهای رشد ارقام حساس و متحمل چغندرقند معنیدار نبود. بیماری ریزومانیا از طریق کاهش سطح سبز و توان فتوسنتزی ارقام حساس منجر به کاهش سرعت رشد و تولید ماده خشک گردید.

کلمات کلیدی

, شاخصهای رشد, زمان حرارتی, رقم متحمل, آزمون الایزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047555,
author = {جواد رضایی and بنایان اول, محمد and نظامی, احمد and مهرور, محسن and باقر محمودی},
title = {آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {12},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {683--692},
numpages = {9},
keywords = {شاخصهای رشد، زمان حرارتی، رقم متحمل، آزمون الایزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا
%A جواد رضایی
%A بنایان اول, محمد
%A نظامی, احمد
%A مهرور, محسن
%A باقر محمودی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]