پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (632-640)

عنوان : ( واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمانهای کاشت در شرایط مشهد )

نویسندگان: فاطمه جوادی هدایت آباد , احمد نظامی , محمد کافی , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد و عملکرد گیاهان دارویی تحت تاثیر تاریخ کاشت، به عنوان یک عامل مدیریتی مهم، قرار می گیرد . به منظور مطالعه واکنش تعدادی از - اکوتیپ های سیاهدانه به تاریخ کاشت مطلوب و تأخیری، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89 1388 به اجرا در آمد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش تاریخ های کاشت به صورت فاکتور اصلی در چهار سطح ( 5 و 25 اسفند، 15 فروردین و 5 اردیبهشت) و اکوتیپ به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح (بیرجند، گناباد، نیشابور، سبزوار) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر تعداد فولیکول در بوته، تعداد دانه در فولیکول و وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص برداشت معنی دار بود، به طوری که بیشترین تعداد فولیکول در بوته، دانه در فولیکول، عملکرد زیستی و عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول، بیشترین وزن هزار دانه در تاریخ کاشت چهارم و بیشترین شاخص برداشت در تاریخ کاشت سوم مشاهده شد. اثر اکوتیپ و اثر اکوتیپ نیز بر صفات اجزای عملکرد، عملکرد دانه و عملکرد زیستی و شاخص برداشت معنی دار بود و اکوتیپ های گناباد و نیشابور x متقابل تاریخ کاشت به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار بودند، به استثناء وزن هزار دانه که اکوتیپ نیشابور و گناباد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند. گیاهان کشت شده در تاریخ های کاشت 5 اسفند ، 25 اسفند و 15 فروردین عمل کرد بالایی را تولید کردند و کاشت تأخیر ی ( 5 اردیبهشت) به صورت معنی داری منجر به کاهش عملکرد دانه شد. همچنین در تاریخ کاشت تأخیری بیشترین عملکرد دانه متعلق به اکوتیپ بیرجند بود. دو اکوتیپ گناباد و بیرجند توانایی رشد و عملکرد بهتری در گستره تاریخهای کاشت نسبت به دو اکوتیپ دیگر داشتند.

کلمات کلیدی

, اجزاء عملکرد, زیست توده, کشت تأخیری, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047557,
author = {جوادی هدایت آباد, فاطمه and نظامی, احمد and کافی, محمد and شباهنگ, جواد},
title = {واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمانهای کاشت در شرایط مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {12},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {632--640},
numpages = {8},
keywords = {اجزاء عملکرد، زیست توده، کشت تأخیری، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمانهای کاشت در شرایط مشهد
%A جوادی هدایت آباد, فاطمه
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A شباهنگ, جواد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]