مدیریت فردا, دوره (13), شماره (40), سال (2014-12) , صفحات (91-106)

عنوان : ( شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان های شغل سیار )

نویسندگان: وجیهه هوشیار , محمد مهرآیین , مهسا بذرگری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شغل سپاری روندی است که طی آن سازمانها نیروی کار داخلی را مستقیما با نیروی کار خارجی جایگزین کرده و فعالیتها از مبدا واگذار میشوند. در این هنگام است که نیاز سازمان به انتقال دانش از واحد داخلی به واحد شغل سپاری شده آشکار می شود.در فرایند انتقال، دانش، از منبع به گیرنده یا کاربر، انتقال می یابد که در طی این فرایند فاکتورهای اثرگذاری به چشم می خورند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی فاکتورهای تاثیر گذار بر انتقال دانش در سازمانهای شغل سپار می باشد. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوا است. پس از تحلیل محتوای بیش از 60 مطالعه، مدل چهارسطحی عوامل تاثیرگذار در انتقال دانش شناسایی شد. در سطح اول مدل، سه بعد محتوا، فرد و زمینه به عنوان ابعاد اثرگذار بر فرایند انتقال دانش، شناسایی گردید. در سطح دوم مدل، برای هر بعد مولفه هایی استخراج شد که در انتقال دانش، علی الخصوص در شرکت های شغل سپار تاثیرگذارند. دانش، مولفه ای تاثیرگذار در بخش محتوا، اعتماد،انگیزه و ظرفیت جذب مولفه های تاثیرگذار در بخش فرد و فرهنگ نیز مولفه ای تاثیرگذار در بخش زمینه شناسایی شد. در سطح سوم و چهارم مدل نیز اجزاء تشکیل دهنده ی برخی از مولفه ها و همچنین روشهای انتقال دانش ارائه گردید. در نهایت نیز برای سنجش اعتبار مدل استخراج شده، مدل مذکور به تعدادی از خبرگان و اساتیدی که پیرامون این حوزه اطلاعات کافی داشته، داده شد و تمامی ابعاد، مولفه ها، اجزاء تشکیل دهنده ی برخی از مولفه ها و همچنین روشهای انتقال دانش مورد تایید قرار گرفت

کلمات کلیدی

, انتقال دانش, شغل سپاری, ابعاد انتقال دانش, مولفه های انتقال دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047561,
author = {وجیهه هوشیار and مهرآیین, محمد and مهسا بذرگری},
title = {شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان های شغل سیار},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2014},
volume = {13},
number = {40},
month = {December},
issn = {2228-6048},
pages = {91--106},
numpages = {15},
keywords = {انتقال دانش، شغل سپاری، ابعاد انتقال دانش، مولفه های انتقال دانش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان های شغل سیار
%A وجیهه هوشیار
%A مهرآیین, محمد
%A مهسا بذرگری
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2014

[Download]