علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (15), شماره (1), سال (2015-3) , صفحات (34-44)

عنوان : ( مطالعه فلوریستیک جنگل کاسف (استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: جواد محمدی , حسن زارع مایوان؛ , حمید اجتهادی , کریم پاساد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنگل کاسف با مساحتی بالغ بر 12 هکتار در فاصله ی 20 کیلومتری شمال شهرستان بردسکن، بین "30 و '52 و °57 تا "00 و '00 و °58 طول شرقی و "30 و '22 و °35 تا "00 و '30 و °35 عرض شمالی، در منطقه ای کوهستانی و خشک با حداقل دمای 10- و حداکثر دمای 45+ ومیزان بارش متوسط 155 میلیمتر در سال، در ارتفاع 1580 تا 1630 متر از سطح دریا با شیب 15% در جهت غربی شرقی واقع شده است. پوشش گیاهی این منطقه در پاییز 1391، پس از نمونه برداری هایی در بهار و پاییز 1391 به روش فلوریستیک مطالعه و سپس شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی آن ها تعیین شد. به طور کلی در منطقه، 69 گونه متعلق به 29 تیره وجود دارد که25 تیره دولپه ای و 3 تک لپه ای هستند و یک تیره نیز متعلق به بازدانگان است. بزرگترین تیره ها نعناع (Lamiaceae) با 11 گونه، کاسنی (Asteraceae) با 9 گونه و تیره میخک (Caryophyllaceae) با 5 گونه می باشند. شکل های زیستی عمده منطقه عبارتند از: تروفیت ها با 36% (25 گونه)، همی کریپتوفیت ها 29% (20گونه)، کامفیت ها 16% (11گونه)، فانروفیت ها 13% (9گونه) و کریپتوفیت ها با 6% (4 گونه). درصد بالای همی کریپتوفیت ها نشان دهنده ی اقلیم سرد و کوهستانی منطقه است و درصد بالای تیره کاسنی و حضور گونه هایی همچون اسپند (Peganumharmala) نشان از تخریب بالای پوشش گیاهی و عدم نظارت و مدیریت مناسب بر محیط زیست این منطقه دارد.

کلمات کلیدی

فلور؛ پراکنش جغرافیایی؛ جنگل کاسف؛ شکل زیستی؛ خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047562,
author = {جواد محمدی and حسن زارع مایوان؛ and اجتهادی, حمید and کریم پاساد},
title = {مطالعه فلوریستیک جنگل کاسف (استان خراسان رضوی)},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2015},
volume = {15},
number = {1},
month = {March},
issn = {1686-8222},
pages = {34--44},
numpages = {10},
keywords = {فلور؛ پراکنش جغرافیایی؛ جنگل کاسف؛ شکل زیستی؛ خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه فلوریستیک جنگل کاسف (استان خراسان رضوی)
%A جواد محمدی
%A حسن زارع مایوان؛
%A اجتهادی, حمید
%A کریم پاساد
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2015

[Download]