مرتع و آبخیزداری, دوره (62), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (405-417)

عنوان : ( ارزیابی برخی روشهای زمین آمار در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی، در دشت سیستان )

نویسندگان: مریم کریمی نظر , اکبر فخیره , سادات فیض نیا , علیرضا راشکی , جواد میری سلیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش بادی از مهمترین فرایندهای بیابانزایی در مناطق بادخیز کشور از جمله سیستان که دارای بادهای ١٢٠ روزه میباشد بشمارمی آید که باید با روشهای مکانیکی و زیست شناختی از جمله ایجاد بادشکن متوقف شوند. از مبانی اساسی مؤثر در طراحی شبکه های بادشکن شناخت روند سرعت آستانه فرسایش بادی در منطقه است. بهترین روش اندازه گیری سرعت آستانه اندازهگ یری مستقیم آن در طبیعت است، ولی به جهت وجود ناهمگنی در طبیعت، اطلاع یافتن از تغییرات مکانی و زمانی پدیده ها بسیار ضروری است. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی سرعت آستانه فرسایش بادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در فرسایش بادی، مقایسه روشهای مختلف درونیابی در برآورد آن و تهیه نقشه توزیع مکانی آن انجام شده است. برای تعیین نقاط نمونه برداری یک شبکه منظم نمونه برداری بر روی نقشه پستی بلندی ترسیم شد و نقاط بدست آمده از برخورد شبکه ها به عنوان نقاط نمونه برداری گزینش و مختصات منتقل شد. سرعت آستانه فرسایش بادی نیز توسط دستگاه سنجش فرسایش بادی در نقاط تعیین شده به GPS جغرافیایی نقاط به دستگاه طور مستقیم و با دقت بالا برداشت شد. برای برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی در نقاط نمونه برداری نشده از روشهای کریجینگ، با کمک دو Cross validation و برای ارزیابی روشها، از روش (GIS ) کوکریجینگ و روش میانگین متحرک وزندار در محیط بهره گیری شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بهترین مدل نیمتغیرنما در (MBE) و (MAE) مشخصه آماری ٠ است. ولی در بین روشهای زمین- / ١ و ضریب همبستگی ٩٨ / معادل ٦ RSS برآورد میزان متغیر مورد بررسی در منطقه مدل کروی با آماری کریجینگ و کوکریجینگ اختلاف معنی داری دیده نشد و هر دو روش با میزان خطا و انحراف همانند به عنوان روشهای مناسب درون یابی در منطقه معرفی شدند.

کلمات کلیدی

, زمین آمار, سرعت آستانه فرسایش بادی, سیستان, بادشکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047564,
author = {مریم کریمی نظر and اکبر فخیره and سادات فیض نیا and راشکی, علیرضا and جواد میری سلیمان},
title = {ارزیابی برخی روشهای زمین آمار در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی، در دشت سیستان},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2009},
volume = {62},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-5044},
pages = {405--417},
numpages = {12},
keywords = {زمین آمار، سرعت آستانه فرسایش بادی، سیستان، بادشکن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی برخی روشهای زمین آمار در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی، در دشت سیستان
%A مریم کریمی نظر
%A اکبر فخیره
%A سادات فیض نیا
%A راشکی, علیرضا
%A جواد میری سلیمان
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2009

[Download]