دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (18), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (61-68)

عنوان : ( تاثیر یک دوره برنامه تمرینی راه رفتن بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس )

نویسندگان: منیره اسدی قلعه نی , آتنا شمس , حمید رضا طاهری تربتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن پیشرونده سیستم اعصاب مرکزی است و از علائم و نشانه های آن خستگی و عدم تعادل می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. آزمودنی ها با دامنه سنی 27 4 و هدفمندانه و داوطبانه انتخاب و به صورت تصادفی به گروه های تجربی و کنترل - تا 42 و مقیاس ناتوانی جسمانی 1 تقسیم شدند. تمرینات به مدت 3 هفته و 5 جلسه در هفته انجام گرفت و مدت هر جلسه حداقل یک ساعت بود. برای p<0/ اندازه گیری تعادل از مقیاس تعادل برگ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و وابسته در سطح 05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هم چنین نتایج حاکی از تفاوت .(p<0/ یافته ها: نتایج نشان داد که بهبود قابل توجهی در تعادل مشاهده شده است( 05 .(p<0/ معنی داری بین داده های پس آزمون آزمودنی ها در هر دو گروه تجربی و گروه کنترل بود( 05 نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، به کارگیری برنامه تمرینی راه رفتن بر روی سطح طرح دار می تواند عاملی تاثیرگذار در بهبود تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس باشد. با توجه به این نتایج، متخصصان مربوطه می توانند از این تمرینات به عنوان یک مکمل در کنار درمان های دارویی برای بیماران ام .اس استفاده کنند.

کلمات کلیدی

, سطح طرح دار, تعادل, مولتیپل اسکلروزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047566,
author = {اسدی قلعه نی, منیره and شمس, آتنا and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {تاثیر یک دوره برنامه تمرینی راه رفتن بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2015},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-5338},
pages = {61--68},
numpages = {7},
keywords = {سطح طرح دار، تعادل، مولتیپل اسکلروزیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک دوره برنامه تمرینی راه رفتن بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
%A اسدی قلعه نی, منیره
%A شمس, آتنا
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ 1735-5338
%D 2015

[Download]