اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (360-367)

عنوان : ( اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه کار بشرویه )

نویسندگان: محمد سیدی , محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محصول راهبردی پنبه نقش مهمی در اقتصاد منطقه بشرویه به عنوان مرکز اصلی تولید پنبه ی خراسان جنوبی ایفا می کند. در این تحقیـق، کـارایی مزارع پنبه بشرویه در سال 1387 با استفاده از رهیافت تحلیل فراگیر داده ها تعیین و عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوی توبیت مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تحقیق از تکمیل 65 پرسشنامه که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به سه گروه از کشاورزان پنبـه کـار بشـرویه اختصـاص یافته بود، استخراج شد. بر اساس نتایج روش تحلیل فراگیر داده ها، میانگین کارایی فنی، تخصیصی، هزینه و سود کشاورزان به ترتیب برابر 0/80 ،0/86، 0/70 و 0/43 محاسبه شد. با استفاده از روش توبیت اثر دبی آب ورودی به مزارع و اندازه مزارع بر کارایی سود مثبت و معنادار، اثر تعداد دفعات سم پاشی منفی و معنادار و اثر سواد کشاورزان بی معنی برآورد گردید. در نهایت یکپارچه سازی اراضی در کنار آمـوزش و انتقـال فنـاوری بـه منظـور ایجـاد بسـتری مناسب جهت تولید کارای پنبه توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, پنبه, شهرستان بشرویه, کارایی اقتصادی, تحلیل فراگیر داده ها, توبیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047568,
author = {محمد سیدی and دانشورکاخکی, محمود},
title = {اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه کار بشرویه},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4722},
pages = {360--367},
numpages = {7},
keywords = {پنبه، شهرستان بشرویه، کارایی اقتصادی، تحلیل فراگیر داده ها، توبیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه کار بشرویه
%A محمد سیدی
%A دانشورکاخکی, محمود
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2015

[Download]