پژوهش های قرآنی, دوره (18), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (32-52)

عنوان : ( نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول )

نویسندگان: محمد خامه گر , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیرامون شأن نزول آیات 16 تا 19 سوره قیامت که خداوند، پیامبر را از تعجیل در تکرار آیات نهی فرموده است، روایاتی در تفاسیر شیعه و سنی به نقل از جوامع روایی اهل سنت بیان شده است. در مواجهه با روایات تعجیل چند پرسش مهم مطرح می شود: نخست آنکه آیا از جهت سندی و محتوایی، این روایات قابل اعتماد هستند؟ و دیگر آنکه به فرض صحت سند و محتوای این روایات، آیا م یتوانند سبب نزول آیات فوق باشند؟ در این نوشتار برای پاسخگویی به این سؤالات، سند روایات تعجیل و نیز محتوای آنها از جهت میزان سازگاری آن با ماهیت وحی، شخصیت و مقام پیامبر ارزیابی گشته است. در انتهای مقاله نیز امکان سبب نزول بودن روایات تعجیل برای آیات 16 تا 19 سوره قیامت مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, پیامبر, نزول قرآن, روایات تعجیل, شأن نزول, سوره قیامت, تناسب آیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047570,
author = {خامه گر, محمد and جلالی, مهدی},
title = {نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2013},
volume = {18},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-9815},
pages = {32--52},
numpages = {20},
keywords = {پیامبر; نزول قرآن; روایات تعجیل; شأن نزول; سوره قیامت; تناسب آیات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول
%A خامه گر, محمد
%A جلالی, مهدی
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2013

[Download]