مدیریت در دانشگاه اسلامی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-8) , صفحات (3-21)

عنوان : ( تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی) )

نویسندگان: حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , عبدالحمید واسطی , میثم لطفی , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: کشف نگرش ها، احساسات، باورها، تجربه ها و واکنش صاحب نظران و منتخبین علوم اسلامی در موضوع کرامت انسانی در سازمان. روش: تحلیل محتوای کیفی از طریق گروههای کانونی با هفت گروه سه تا چهار نفره در سه نوبت و کد گذاری گزاره های کلامی و تبیین مفاهیم و مقوله ها در سه بعد سازمان کرامت مدار، شاخصهای کرامت مداری و تعریف کرامت انسانی برای سازمان. یافته ها: ارائۀ تعریفی جدید از کرامت انسانی در سازمان و طبقه بندی مفاهیم در سه بعد فردی، گروهی و سازمانی با هشت مؤلفه و 34 شاخص. نتیجه گیری: کرامت انسانی در سازمان یعنی حالتی درونی و پایدار برای اعطای حداکثری خدمت همراه با عزت و احساس رضایت به ذی نفعان سازمان که حاصل درک صحیح انسان از خود و هدفش در زندگی است و منجر به فعلیت رسیدن افعال پسندیده و احساس ارزشمندی، اعتماد به نفس و احترام متقابل می شود. این حالت، زمینه را برای رشد و تعالی شخصی و سازمانی فراهم می کند.

کلمات کلیدی

, کرامت انسانی, سازمان کرامت مدار, شاخص های کرامت انسانی, نگرش اسلامی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047574,
author = {افخمی روحانی, حسین and شیرازی, علی and مرتضوی, سعید and عبدالحمید واسطی and میثم لطفی and مسعودی, جهانگیر},
title = {تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی)},
journal = {مدیریت در دانشگاه اسلامی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {August},
issn = {2345-5713},
pages = {3--21},
numpages = {18},
keywords = {کرامت انسانی، سازمان کرامت مدار، شاخص های کرامت انسانی، نگرش اسلامی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی)
%A افخمی روحانی, حسین
%A شیرازی, علی
%A مرتضوی, سعید
%A عبدالحمید واسطی
%A میثم لطفی
%A مسعودی, جهانگیر
%J مدیریت در دانشگاه اسلامی
%@ 2345-5713
%D 2014

[Download]