زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (9), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (2653-2672)

عنوان : ( ارزیابی خطر گسلش و رده بندی گسل های فعال اطراف سد شهید رجایی ساری براساس میزان فعالیت )

نویسندگان: سعیدیان , ناصر حافظی مقدس , رمضان رمضانی اومتالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین میزان فعالیت گسل ها از جمله مهم ترین پارامترهای ارزیابی خطر گسلش است . در این مقاله گسل های فعال محدود ۀ سد شهیدرجایی ساری به شعاع 111 کیلومتر بر مبنای بُعد فرکتالی گسلش و زمین لرزه و هم چنین ارزیابی میزان لغزش رده بندی شده و میزان فعالیت آن ها بررسی شد . به منظور تعیین بُعد فرکتالی گسلش و زمین لرزه از روش مربع شمار 1 استفاده ش د . برای برآورد میزان لغزش ابتدا پارامترهای لرزه خیزی ( a,b ) محدودۀ بررسی شده تعیین، سپس این پارامترها برای هر گسل نرمالیزه شدند . براساس روابط موجود و با داشتن a و b برای هر گسل، میزان گشتاور لرزه ای گسل محاسبه شد . در نهایت طبق روابط موجود برای محاسبۀ میزان گشتاور لرزه ای، میزان لغزش هر گسل تعیین و گسل های محدود ۀ بررسی شده بر این اساس رده بندی شدند .با درجه بندی براساس ابعاد فرکتالی، گسل های شمال البرز، دامغان و گرمسار طی 111 سال گذشته از فعال ترین گسل های محدودۀ بررسی شده بوده اند و براساس برآورد میزان فعالیت گسلش و زمین لرزه به روش تحلیل فرکتالی، عموماً در رد ۀ BD قرار گرفته و فعال بودن آن ها تأیید شده است . گسل های با میزان لغزش خیلی کم و با دورۀ بازگشت طولانی رویداد زمین لرز ه ها ، سبب وقوع زمین لرزه های بزرگی می شوند که زمین لرزه 232 خورشیدی ( 628 میلادی ) کومس و گسل مسبب آن یعنی گسل دامغان نمونه ای از این گسل ها است . گسل های آستانه، رمه و چشمه علی میزان لغزش کم است و در نتیجه می توانند گشتاور لرزه ای بزرگتری ایجاد نمایند .با ت وجه به رویداد زمین لرزه ها در حریم گسل های جدید معرفی شده ( خرم آباد، مجید و )... ، میزان فعالیت زیاد این گسل ها منطقی به نظر می رسد

کلمات کلیدی

, سد شهیدرجایی, ساری, بُعد فرکتالی, گشتاور لرزه ای, میزان لغزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047584,
author = {سعیدیان and حافظی مقدس, ناصر and رمضان رمضانی اومتالی},
title = {ارزیابی خطر گسلش و رده بندی گسل های فعال اطراف سد شهید رجایی ساری براساس میزان فعالیت},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2015},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6837},
pages = {2653--2672},
numpages = {19},
keywords = {سد شهیدرجایی، ساری، بُعد فرکتالی، گشتاور لرزه ای، میزان لغزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خطر گسلش و رده بندی گسل های فعال اطراف سد شهید رجایی ساری براساس میزان فعالیت
%A سعیدیان
%A حافظی مقدس, ناصر
%A رمضان رمضانی اومتالی
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2015

[Download]