جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (3), شماره (11), سال (2014-9) , صفحات (107-127)

عنوان : ( مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , حمید شایان , محمدهادی درودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی- کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد و سازوکار (مکانیسم‌های) خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید؛ در غیر این صورت چه‌بسا مشکلاتی بروز کند. ایستگاه‌های آتش‌نشانی به‌عنوان مکانی جهت استقرار تأسیسات و تجهیزات امداد و نجات، از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات‌رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه اقتصادی شهرها ایفا می‌نمایند. هدف از این مقاله مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در کلان‌شهر مشهد است. در این تحقیق از نتایج سرشماری سال 1385 و اطلاعات حوادث و حریق صورت گرفته در طول 10 سال استفاده شده است. در مجموع از 5 معیار زمان، وضعیت کالبدی شهر، مسائل جمعیتی و اجتماعی، فراوانی و پراکندگی حریق‌ها، عوامل طبیعی و زیرساختی و دو مدل منطق فازی و روش تحلیل سلسله‌مراتبی جهت شناسایی پهنه‌های بهینه ایجاد ایستگاه‌های جدید استفاده شده است. در این فرایند پس از مشخص شدن معیارها و شاخص‌های مؤثر، پایگاه داده مرتبط تشکیل شد و سپس با استفاده از مدل منطق فازی لایه‌های اطلاعات استاندارد شده‌اند. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی وزن معیارها و شاخص‌های هرکدام از آن‌ها به‌دست‌آمده است. جهت تعیین وزن و اهمیت شاخص‌ها، نظرات 30 نفر از مدیران و کارشناسان خبره آتش‌نشانی اخذ گردید. سپس لایه‌ها به تفکیک هر معیار سنجش شده و مجموع آن‌ها با هم ترکیب شدند. در نهایت 17 پهنه بهینه بعد از سنجش عینی خروجی‌های به‌دست‌آمده مشخص گردید و 28 ایستگاه جدید در آن‌ها مکان‌یابی شدند.

کلمات کلیدی

, رنامه‌ریزی فضایی, حوادث و حریق; آتش‌نشانی; برنامه‌ریزی تجهیزات; مکان‌یابی; GIS ; AHP .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047588,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and شایان, حمید and درودی, محمدهادی},
title = {مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {11},
month = {September},
issn = {2322-1682},
pages = {107--127},
numpages = {20},
keywords = {رنامه‌ریزی فضایی، حوادث و حریق; آتش‌نشانی; برنامه‌ریزی تجهیزات; مکان‌یابی; GIS ; AHP .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A شایان, حمید
%A درودی, محمدهادی
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2014

[Download]