پژوهش های بوم شناسی شهری, دوره (5), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (29-44)

عنوان : ( ارزیابی و اولویت بندی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی آبشارهای هفت گانه استان لرستان) )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , عزت اله مافی , محمود رنجبر دستنایی , محمد قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی و اولویت بندی ابشارهای استان لرستان در جهت سرمایه گذاری و انتخاب یکی از آبشارهای هفت گانه استان لرستان در جهت معرفی به عنوان منطقه نمونه گردشگری است.جامعه آماری مورد نظر هفت آبشار مطرح استان و جامعه خبرگان وکارشناسان گردشگری استان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده و ابزار گرد آوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای، مشاهده‌ی میدانی و پرسشنامه می‌باشد. از آنجا که شاخص مشخصی از سوی سازمان برای اولویت بندی جاذبه‌ها به منظور انتخاب مناطق نمونه ارائه نگردیده، لذا با استفاده از نظر کارشناسان گردشگری استان معیارها و زیر معیارهایی انتخاب گردید؛ با توجه به اینکه معیارهای مورد نظر در اولویت بندی از ارزش واعتبار متفاوتی برخوردار بودند، لذا تکنیک سلسله مراتبی AHP بهترین روشی بود که در آن اهمیت هر یک از معیارها که ترکیبی از معیارهای کمی و کیفی بود مد نظر قرار می‌گرفت. لذا با استفاده از این تکنیک اقدام به اولویت بندی این مناطق شد. نتایج تحقیق نشان داد که: آبشار زیبای بیشه در شهرستان درود با کسب امتیاز 194/0دارای بهترین شرایط به منظور سرمایه گذاری بوده و پتانسیل کافی را جهت معرفی به عنوان یک منطقه نمونه گردشگری را داراست. بعد از این آبشار، آبشار نوژیان با ارتفاع بیش از 90 متر و امتیاز اکتسابی147/0 از شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار بوده وسایر آبشارها در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کلمات کلیدی

ارزیابی؛ اولویت بندی؛ آبشار؛ استان لرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047589,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and مافی, عزت اله and محمود رنجبر دستنایی and قنبری, محمد},
title = {ارزیابی و اولویت بندی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی آبشارهای هفت گانه استان لرستان)},
journal = {پژوهش های بوم شناسی شهری},
year = {2014},
volume = {5},
number = {2},
month = {October},
issn = {2228-6306},
pages = {29--44},
numpages = {15},
keywords = {ارزیابی؛ اولویت بندی؛ آبشار؛ استان لرستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و اولویت بندی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی آبشارهای هفت گانه استان لرستان)
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A مافی, عزت اله
%A محمود رنجبر دستنایی
%A قنبری, محمد
%J پژوهش های بوم شناسی شهری
%@ 2228-6306
%D 2014

[Download]