مطالعات برنامه ریزی شهری, دوره (2), شماره (5), سال (2014-5) , صفحات (145-164)

عنوان : ( مطالعه‌ی تطبیقی کیفیت زندگی در شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: محله‌ی هاشمیه و محله‌ی سعدآباد )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , لیلا جوهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخورداری از کیفیت زندگی مطلوب حق همه ی شهروندان است. از آنجایی که حد آسایش و رفاه یک فرد با حداکثر شاخص های کیفیت زندگی حاصل می شود، لذا امروزه کیفیت زندگی بسیار مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. هدف این تحقیق مطالعه ی تطبیقی کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان شهر مشهد (مورد مطالعه محله هاشمیه منطقه 9 و محله سعدآباد- منطقه 1) می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جهت آزمون فرضیات از روش مقایسه میانگین و از آزمون لوین جهت تعیین برابری یا عدم برابری واریانس های دو جامعه استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی خانوارهای ساکن در محلات سعدآباد و هاشمیه می باشدکه با استفاده از نمونه گیری کوکران، حجم نمونه برای هر محله تعیین شده و در مجموع 327 پرسشنامه توزیع شده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که اختلاف معناداری در شاخص های کیفیت زندگی دو محله مشاهده نشد، زیرا هیچ کدام از دو محله ی مورد مطالعه به طور مطلق محدوده ی کاملا توسعه یافته و یا توسعه نیافته نیستند، بلکه بر اساس یافته های تحقیق هر دو محله خود به سه محدوده ی برخوردار، نیمه برخوردار و کمتر برخوردار تفکیک می شوند، بنابراین تمامی فرضیات مبنی بر اینکه اختلاف معنی دار در دو محله از منظر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی-کالبدی کیفیت زندگی وجود دارد، رد شدند و نمی توان یک محله را صرفاً به خاطر رشد مسکونی توسعه یافته تلقی کرد، بلکه تمامی مولفه های کیفیت زندگی به طور کلی سطح توسعه یافتگی یک منطقه و محله را تعیین می کنند

کلمات کلیدی

محله؛ کیفیت زندگی؛ شهروندان؛ شهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047590,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and جوهری, لیلا},
title = {مطالعه‌ی تطبیقی کیفیت زندگی در شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: محله‌ی هاشمیه و محله‌ی سعدآباد},
journal = {مطالعات برنامه ریزی شهری},
year = {2014},
volume = {2},
number = {5},
month = {May},
issn = {****-0134},
pages = {145--164},
numpages = {19},
keywords = {محله؛ کیفیت زندگی؛ شهروندان؛ شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه‌ی تطبیقی کیفیت زندگی در شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: محله‌ی هاشمیه و محله‌ی سعدآباد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A جوهری, لیلا
%J مطالعات برنامه ریزی شهری
%@ ****-0134
%D 2014

[Download]