پژوهش های زعفران , دوره (3), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (81-96)

عنوان : ( اثر غلظت های عصاره آبی اندام های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف هرز )

نویسندگان: ریحانه عسگرپور , محمد خواجه حسینی صالح اباد , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آللوپاتی یکی از اثرات متقابل بیوشیمیایی دارای اثرات بازدارندگی و تحریک کنندگی است که اثرات معنی داری در تحقیقات کشاورزی پایدار دارد. به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سه علف هرز تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.)، ازمک (Cardaria draba L.) و خاکشیر ایرانی (Descurainia Sophia L.) تحت تأثیر غلظت های عصاره آبی بنه و گلبرگ زعفران (L. Crocus sativus)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد. تیمارها شامل عصاره آبی گلبرگ و بنه زعفران در غلظت های 25، 50 و 100 درصد بودند. آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. صفات مورد مطالعه شامل درصد جوانه‌زنی نهایی، متوسط زمان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، جوانه زنی تجمعی، طول ریشه چه و ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و وزن تر گیاهچه بودند. نتایج نشان داد که عصاره آبی بنه و گلبرگ زعفران تأثیر معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر گیاهچه هر سه علف هرز داشتند؛ به طوری که بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به غلظت 100 درصد بنه و گلبرگ بود. افزایش غلظت عصاره آبی باعث افزایش متوسط زمان جوانه زنی و کاهش طول ریشه چه هر سه گونه علف هرز شد. اثر بازدارندگی غلظت عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی زعفران بر رشد ریشه چه هر سه گونه علف هرز بیشتر از ساقه چه بود. دامنه کاهش طول ساقه چه علف های هرز تحت تأثیر غلظت های عصاره آبی بنه و گلبرگ به ترتیب 3/22-8/11 و 4/39-7/16 بود. وزن تر گیاهچه ازمک و خاکشیر ایرانی در عصاره 25 درصد بنه نسبت به شاهد افزایش یافت، ولی سایر تیمارها باعث کاهش وزن تر گیاهچه هر سه گونه علف هرز شد.

کلمات کلیدی

, اثر بازدارنده, آللوپاتی, کشاورزی پایدار, متوسط زمان جوانه زنی, ریشه چه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047600,
author = {عسگرپور, ریحانه and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and خرم دل, سرور},
title = {اثر غلظت های عصاره آبی اندام های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف هرز},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۳۴۵-۳۸۶۹},
pages = {81--96},
numpages = {15},
keywords = {اثر بازدارنده، آللوپاتی، کشاورزی پایدار، متوسط زمان جوانه زنی، ریشه چه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر غلظت های عصاره آبی اندام های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف هرز
%A عسگرپور, ریحانه
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A خرم دل, سرور
%J پژوهش های زعفران
%@ ۲۳۴۵-۳۸۶۹
%D 2015

[Download]