هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) , 2015-02-16

عنوان : ( برنامه ریزی توزیع فضایی کاربریهای شهری جهت تامین عدالت فضایی شهر )با تاکید بر کاربریهای بهداشتی درمانی( )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , زینب علیزاده , سیدمحمد باخرزی قزالحصار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جهان امروز رشد شتابان و از هم گسیخته شهری، نابرابریها را در زندگی شهرنشینان افزایش داده و دسترسی آنان به زیر ساخت ها و خدمات شهری را با مشکل مواجه کرده است. عدالت فضایی به عنوان رویکرد اصلی و دیدگاههای برابری در تحلیل توزیع خدمات شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر در مطالعات شهری هستند بویژه شهرهای امروزه در کشورهای درحال توسعه با توجه به رشد جمعیت شهرنشینی مستمر، بیش از هردوره دیگر نیازمند توجه به برقراری عدالت فضایی در برخورداری مطلوب از خدمات مختلف شهری میباشد. از مهمترین خدمات در شهر و اساسی ترین نیازها نه تنها در نقاط شهری بلکه برای همه مردم، دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی است، زیرا جامعه و شهر سالم، شهروند سالم را میطلبد، تا به مقصد رشد و بالندگی برسد. در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی منابع نظری و اسنادی، به جنبههایی از عدالت فضایی و اجتماعی در شهرها و الزامات مربوط به توزیع فضایی عادلانه خدمات بهداشتی – درمانی بر مبنای استاندارها و ضوابط دسترسی و کاربری موجود بپردازد.

کلمات کلیدی

, توزیع فضایی, عدالت فضایی شهر, خدمات شهری, بهداشتی- درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047604,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and علیزاده, زینب and باخرزی قزالحصار, سیدمحمد},
title = {برنامه ریزی توزیع فضایی کاربریهای شهری جهت تامین عدالت فضایی شهر )با تاکید بر کاربریهای بهداشتی درمانی(},
booktitle = {هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توزیع فضایی، عدالت فضایی شهر، خدمات شهری، بهداشتی- درمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی توزیع فضایی کاربریهای شهری جهت تامین عدالت فضایی شهر )با تاکید بر کاربریهای بهداشتی درمانی(
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A علیزاده, زینب
%A باخرزی قزالحصار, سیدمحمد
%J هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
%D 2015

[Download]