پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2015-9)

عنوان : ( شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری )

نویسندگان: محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ضرورت تعیین میزان همزیستی میکوریزایی و درجه‌ی تاثیر آن بر ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاهان زراعی و شناخت دیگر عوامل پنهان دخیل در این روابط، و از سوی دیگر، نبود روشی مطمئن، سریع و موثر در این زمینه، این پژوهش برای پاسخگویی به موارد مطرح شده با نگاهی نو و با هدف تعیین روابط علت و معلولی و نیز متغیرهای پنهان در چگونگی این تاثیر، به کمک رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری، انجام شد. پس از تحلیل عاملی تأییدی داده های حاصل از آزمایش به دو عامل، متغیرهایی که بر روی هر یک از دو عامل بیشترین بار را داشتند، مشخص شدند. سپس، با در نظر گرفتن مبانی اکوفیریولوژیک رشدونمو گیاهان زراعی و به منظور ادامه ی تحلیل، عامل اول (سازه ی پنهان اول، شامل: شاخص سطح برگ، درصد کلونیزاسیون ریشه، ماده‌ی خشک، قطر ساقه و عدد اسپد) تسخیر منابع و عامل دوم (سازه ی پنهان دوم، شامل: فتوسنتز بیشینه، طول مخصوص ریشه، دمای کانوپی، ارتفاع بوته، عملکرد دانه، تعداد بلال، تنفس خاک، نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به بیشینه و درصد فسفر بافت گیاهی) تبدیل منابع نامگذاری شدند. نتایج این بررسی نشان داد که متغیرهایی چون شاخص سطح برگ، قطر ساقه، ماده ی خشک، عدد اسپد، ارتفاع بوته و دمای کانوپی بیشترین تاثیر علی در شکل‌گیری عملکرد ذرت در مزرعه در شرایط تلقیح با قارچ میکوریزا را داشتند. به‌طور کلی، به‌نظر می‌رسد که فواید مستقیم همزیستی میکوریزایی عمدتاً از طریق مشارکت سی‌و‌پنج درصدی در تسخیر منابع بروز یافت.

کلمات کلیدی

, تحلیل عاملی, تحلیل مسیر, ضرایب مسیر, اثرات مستقیم, روابط علت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047608,
author = {جهان, محسن and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
keywords = {تحلیل عاملی، تحلیل مسیر، ضرایب مسیر، اثرات مستقیم، روابط علت معلولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری
%A جهان, محسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2015

[Download]