مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (3), شماره (11), سال (2014-12) , صفحات (61-90)

عنوان : ( بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون جوسیلیوس )

نویسندگان: رضا فهیمی دوآب , احمد صباحی , محمدحسین مهدوی عادلی , احمد سیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو سازمان OPEC و OECD به عنوان خریداران و فروشندگان اصلی و موثر در بازار جهانی نفت خام هستند که برای تغییر قیمت­ها به نفع خود تلاش می­کنند. در این مقاله به بررسی یک مدل تئوری بازی­ها برای نحوه رفتار دو سازمان مدنظر در بازار نفت در مقابل یکدیگر پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش جوهانسون جوسیلیوس یک مدل اقتصادسنجی ارائه شده است که در آن عوامل و میزان اثرگذاری هر یک از دو سازمان بر قیمت نفت خام بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهد سازمان OPEC با میزان عرضه نفت خام و سازمان OECD با ذخایر نفتی تحت کنترل بر قیمت نفت خام موثر هستند. حساسیت قیمت نفت خام نسبت به عرضه OPEC بیشتر از ذخایر تحت کنترل OECD است، بنابراین سازمان OPEC می­تواند از آن به عنوان ابزاری جهت افزایش قدرت چانه­زنی استفاده کند. سایر متغیرهای موثر بر قیمت نفت خام که در این مقاله مورد بررسی قرار می­گیرد رشد اقتصاد جهانی و نرخ ارز موثر حقیقی آمریکا است که نتیجه می­شود رشد اقتصاد جهانی اثری مستقیم و نرخ دلار حقیقی اثری معکوس بر قیمت نفت خام می­گذارد.

کلمات کلیدی

, سازما: OPEC , سازما: OECD , نظریه بازیها, الگوی همانباشدتگ ی جوهانسن جوسیلیوس, چانهزنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047609,
author = {فهیمی دوآب, رضا and صباحی, احمد and مهدوی عادلی, محمدحسین and سیفی, احمد},
title = {بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون جوسیلیوس},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {11},
month = {December},
issn = {1735-1626},
pages = {61--90},
numpages = {29},
keywords = {سازما: OPEC ، سازما: OECD ، نظریه بازیها، الگوی همانباشدتگ ی جوهانسن جوسیلیوس، چانهزنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون جوسیلیوس
%A فهیمی دوآب, رضا
%A صباحی, احمد
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A سیفی, احمد
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2014

[Download]