اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده , 2014-11-20

عنوان : ( بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض و تحریف شناختی بین فردی در زوجین شهرستان مشهد )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , مریم کاهانی زارعی , آفرین رجائی , هدی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض زناشویی با تحریف های شناختی بین فردی در زوجین شهر مشهد بود. این پژوهش از نوع همبستگی توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین ساکن در شهر مشهد در سال 1393 بودند که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. 150 نفر تعداد نهایی نمونه پژوهش بود. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه تحریف های شناختی بین فردی و پرسشنامه سبک های حل تعارض بود. تلاش پژوهشگران در طول اجرای پرسشنامه ها، معطوف بر رعایت اصول اخلاقی بود و بنابراین تمامی پرسشنامه با رضایت کامل از سوی نمونه پژوهش تکمیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از ضریب رگرسیون گام به گام نشان داد که سبک سازنده پیش بین معناداری برای تحریف شناختی در جهت منفی است. سبک حل تعارض غیرسازنده نیز توانست تحریف شناختی را در جهت مثبت پیش بینی کند. همچنین مشخص شد سبک مصالحه پیش بین معناداری برای تحریف های شناختی نیست. این طور نتیجه گرفته می شود که سبک های حل تعارض می توانند از طریق ایجاد سازوکارهای شناختی در پدیدآیی تحریفات شناختی تأثیرگذار باشند

کلمات کلیدی

, سبک سازنده, سبک غیرسازنده, سبک مصالحه, تحریف شناختی, زوجین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047611,
author = {کیمیایی, سیدعلی and کاهانی زارعی, مریم and رجائی, آفرین and هدی مقدم},
title = {بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض و تحریف شناختی بین فردی در زوجین شهرستان مشهد},
booktitle = {اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سبک سازنده، سبک غیرسازنده، سبک مصالحه، تحریف شناختی، زوجین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض و تحریف شناختی بین فردی در زوجین شهرستان مشهد
%A کیمیایی, سیدعلی
%A کاهانی زارعی, مریم
%A رجائی, آفرین
%A هدی مقدم
%J اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده
%D 2014

[Download]