علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (94), سال (2015-3) , صفحات (249-262)

عنوان : ( رخساره های سنگی و محیط رسوبی سازند آبحاجی )ژوراسیک پیشین( در رخنمون و چاه های اکتشافی معدن زغا لسنگ پروده طبس، خاور ایران مرکزی )

نویسندگان: محمدعلی صالحی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آبحاجی از رسوبات آواری با سن ژوراسیک پیشین تشکیل شده است که به طور گسترده در بلوک طبس رخنمون دارد. ستبرای این سازند در شمال بلوک طبس از 500 متر تا در حد چند ده متر در تغییر است. سازند آبحاجی در محدوده معدن زغال سنگ پروده طبس ستبرایی در حدود 75 متر دارد و بیشتر از توالی ماسه سنگ، سیلت استون، گلسنگ و رگه های نازک زغال )به ستبرای 20 تا 50 سانتی متر( تشکیل شده است. برای شناسایی رخساره های سنگی و تفسیر محیط رسوبی سازند آبحاجی از دو رخنمون و سه چاه اکتشافی در منطقه مورد مطالعه نیز استفاده شده است. تحلیل رخساره های سنگی در رخنمون های مورد مطالعه به شناسایی دو رخساره دان هدرشت ) Gcm, Gt (، چهار رخساره دانه متوسط St, Sr, Sh, Sp( (، دو رخساره دانه ریز ) Fm, Fl ( و یک رخساره زغالی ) C( انجامیده است. رخساره های سنگی شناسای یشده قابل گروه بندی در قالب چهار عنصر ساختاری کانال، بخش پیچیده مئاندر )رسوبات سد نقطه ای(، کروس پهن و باتلاق هستند. بررسی رخسارهای الکتریکی و مطالعه روند تغییرات نمودار گاما نیز به شناسایی و تفکیک این عناصر ساختاری در چاه های اکتشافی انجامیده است. رخساره های سنگی و عناصر ساختاری شناسای یشده نشان از ته نشست رسوبات سازند سیلیسی آواری آبحاجی در یک محیط رودخانه ای مآندری گسترش یافته در یک دشت ساحلی با باتلاق های گسترده است. مطالعات رسو بشناسی این سازند امکان بازسازی جغرافیای دیرینه در لبه خاوری بلوک طبس را فراهم آورده است که بیانگر ت هنشست رسوبات غیر دریایی تا دشت ساحلی در لبه خاوری این بلوک است.

کلمات کلیدی

, سازند آبحاجی, رخساره های سنگی, عناصر ساختاری, رخساره های الکتریکی, دشت ساحلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047617,
author = {صالحی, محمدعلی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and رحیمی, بهنام},
title = {رخساره های سنگی و محیط رسوبی سازند آبحاجی )ژوراسیک پیشین( در رخنمون و چاه های اکتشافی معدن زغا لسنگ پروده طبس، خاور ایران مرکزی},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {94},
month = {March},
issn = {1023-7429},
pages = {249--262},
numpages = {13},
keywords = {سازند آبحاجی، رخساره های سنگی، عناصر ساختاری، رخساره های الکتریکی، دشت ساحلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رخساره های سنگی و محیط رسوبی سازند آبحاجی )ژوراسیک پیشین( در رخنمون و چاه های اکتشافی معدن زغا لسنگ پروده طبس، خاور ایران مرکزی
%A صالحی, محمدعلی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A رحیمی, بهنام
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]