علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (94), سال (2015-3) , صفحات (229-236)

عنوان : ( بررسی نقش بافت انیدریت در زون تولیدی سازند آسماری در میدان منصوری )

نویسندگان: مجتبی کاویان پورسنگنو , اعظم نامداریان , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , ارمین امیدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیری­ها شامل طیف گسترده ای از نهشته های شیمیایی هستند که در سطح یا نزدیک سطح زمین از شورابه های تغلیظ شده به وسیله تبخیر حاصل می شوند. فرایندهای دیاژنزی از جمله مهم ترین عواملی هستند که در کیفیت مخازن هیدروکربنی می­توانند موثر باشند. مخزن آسماری در میدان منصوری با سن الیگومیوسن متشکل از توالی کربناتی و آواری است که کیفیت مخزنی این نهشته­ ها متاثر از فرایندهای دیاژنزی در طول زمان است. از مهم ترین این فرایندها تشکیل سیمان انیدریت است که به صورت لایه ای، پویکیلوتوپیک، پرکننده خلل و فرج و فراگیر، گرهکی اولیه، گرهکی دفنی، بلورهای پراکنده، پرکننده شکستگی و رگچه ای در مخزن گسترش دارد. گسترش سیمان انیدرت بر روی کیفیت مخزنی تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر قابلیت انحلال بالای این سیمان نسبت به سیمان­های کربناتی می­تواند دارای اثری مثبت در افزایش کیفیت مخزنی باشد. تاثیر متقابل فرایندهای دیاژنزی و بافت انیدرت در افزایش یا کاهش ویژگی­های مخزنی سازند آسماری دیده می شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که انیدریت (در طی دیاژنز) بیشترین نقش را به­شکل بافت های فراگیر پرکننده خلل و فرج و فابریک پویکیلوتوپیک در کاهش کیفیت مخزن داشته است. ولی فرایندهایی مانند انحلال نقش اصلی را در افزایش کیفیت مخزن در سازند آسماری در میدان منصوری داشته اند.

کلمات کلیدی

, میدان منصوری, سازندآسماری, کانی تبخیری, بافت انیدریت, دیاژنز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047620,
author = {کاویان پورسنگنو, مجتبی and نامداریان, اعظم and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and امیدپور, ارمین},
title = {بررسی نقش بافت انیدریت در زون تولیدی سازند آسماری در میدان منصوری},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {94},
month = {March},
issn = {1023-7429},
pages = {229--236},
numpages = {7},
keywords = {میدان منصوری، سازندآسماری، کانی تبخیری، بافت انیدریت، دیاژنز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش بافت انیدریت در زون تولیدی سازند آسماری در میدان منصوری
%A کاویان پورسنگنو, مجتبی
%A نامداریان, اعظم
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A امیدپور, ارمین
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]