علوم و فناوری بذر ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (97-107)

عنوان : ( تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی(اکوتیپ ایلام )

نویسندگان: مجید تولیت ابوالحسن , رضا توکل افشاری , محمدرضا جهانسوز , فرزاد نجفی , حسنعلی نقدی بادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آویشن دنایی بومی ایران است. در این تحقیق (Lamiaceae) یک گیاه دارویی معطر متعلق به تیره Thymus daenensis برای بررسی رفتار جوانه زنی، بذر اکوتیپ ایلامی از این گونه در دماهای مختلف از 3 تا 40 درجه سانتی گراد قرار داده شد و سپس برخی از شاخصهای جوانه زنی محاسبه شدند. برای تعیین درجه حرارتهای کاردینال ابتدا رابطه سرعت جوانه زنی با تغییرات دمای بدست آمد و سپس برای برازش داده ها از دو مدل رگرسیونی استفاده شد. توسط ریشه میانگین مجذور مدل ها ارزیابی شدند. مدل دندان مانند رفتار جوانه زنی را بهتر از مدل دوتکه ای (R و ضریب رگرسیون ( 2 (RMSE) خطا 24 درجه سانتی گراد و دمای حداکثر / 20 و 7 / 1/39° و دمای مطلوب بین 2 C توصیف کرد. طبق این مدل درجه حرارت پایه 39/68 درجه سانتی گراد برای این اکوتیپ پیش بینی شد. درجه حرارت تاثیر معنی داری بر سایر شاخص های جوانه زنی نظیر درصد جوانه زنی نهایی، سرعت جوانه زنی روزانه، میانگین جوانه زنی روزانه، شاخص جوانه زنی و ضریب یکنواختی جوانه زنی داشت. با بررسی شاخصهای جوانه زنی و درجه حرارت های کاردینال به نظر می رسد اکوتیپ ایلامی آویشن دنایی به منظور اجتناب از شرایط گرم و خشک منطقه، خود را با دماهای پایین تر سازگار کرده است تا از شرایط مرطوب زمستان و اوایل بهار حداکثر استفاده را بنماید.

کلمات کلیدی

, آویشن دنایی, دماهای کاردینال, سرعت جوانه زنی, مدل رگرسیونی, ریشه میانگین مجذور خطا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047638,
author = {مجید تولیت ابوالحسن and توکل افشاری, رضا and محمدرضا جهانسوز and فرزاد نجفی and حسنعلی نقدی بادی},
title = {تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی(اکوتیپ ایلام},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-2646},
pages = {97--107},
numpages = {10},
keywords = {آویشن دنایی، دماهای کاردینال، سرعت جوانه زنی، مدل رگرسیونی، ریشه میانگین مجذور خطا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی(اکوتیپ ایلام
%A مجید تولیت ابوالحسن
%A توکل افشاری, رضا
%A محمدرضا جهانسوز
%A فرزاد نجفی
%A حسنعلی نقدی بادی
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2014

[Download]