علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (45), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (265-275)

عنوان : ( بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلف )

نویسندگان: بهرام کاروانی , رضا توکل افشاری , ناصر مجنون حسینی , سید امیر موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوانه زنی گیاهان از مراحل مهم در طول دورة رشدی آنها است که اغلب تحت تأثیر تنش های محیطی به ویژه شوری و خشکی قرار می گیرد. در این راستا به منظور ارزیابی پاسخ به تنش (Scrophularia striata) خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن گیاهچة گل سازویی خشکی و شوری در دماهای مختلف، هفت آزمایش در آزمایشگاه بذر گروه زراعت دانشگاه ،20 ،15 ،10 ، تهران انجام گرفت. دماهای استفاده شده در این آزمایش هفت سطح دما شامل 5 30 و 35 درجة سلسیوس بود. در هر دما برای ایجاد تنش شوری هفت سطح تنش شوری ،25 10 - و 12 - بار سدیم کلرید و برای تنش خشکی نیز هفت ، - 8 ،-6 ،- 4 ،- شامل صفر، 2 10 - و 12 - بار پلی اتیلن گلایکول اعمال ، -8 ،- 6 ،-4 ،- سطح تنش خشکی شامل صفر، 2 شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی به طور معناداری از سرعت و درصد جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه کاسته شد. کمترین کاهش در خصوصیات جوانه زنی در هر دو تنش نسبت به شاهد در دمای 25 درجة سلسیوس مشاهده شد. آستانة کاهش معنادار در جوانه زنی 8- بار در تنش خشکی و 12 - بار در تنش شوری در دمای 25 28 درجة سانتی گراد / درجة سلسیوس بود. دمای مطلوب برای جوانه زنی بذر این گیاه 69 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی و شوری, جوانه زنی, دما, گل سازویی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047641,
author = {بهرام کاروانی and توکل افشاری, رضا and ناصر مجنون حسینی and سید امیر موسوی},
title = {بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلف},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {45},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4811},
pages = {265--275},
numpages = {10},
keywords = {تنش خشکی و شوری، جوانه زنی، دما، گل سازویی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلف
%A بهرام کاروانی
%A توکل افشاری, رضا
%A ناصر مجنون حسینی
%A سید امیر موسوی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2014

[Download]