علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (94), سال (2015-1) , صفحات (165-172)

عنوان : ( دیرین بوم شناسی و محیط دیرینه شیل های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران )

نویسندگان: جواد ربانی , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واحد شیلی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز شامل 47 متر شیل و مارن به رنگ های ارغوانی، سبز و خاکستری می باشد که به تدریج به سمت بالا به مارن و سن گآهک های آرژیلی تبدیل می شود. به منظور بررسی دیری نبوم شناسی)پالئواکولوژی( و محیط دیرینه این نهشته ها شواهد پالینولوژیکی از جمله پالینوفاسی سها، فراوانی IV: shelf to basin transition, و تنوع داینوسیست ها و داینوسیست های شاخص محیطی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. مطالعات پالینولوژیکی چهار پالینوفاسیس و دریای باز با شرایط کم اکسیژن را نشان )distal shelf( که محیط دریایی دور از ساحل VIII&VII: Distal dysoxic-anoxic shelf, IX: Distal suboxic-anoxic basin می دهد. میکروفاسیس نمونه ها در تمامی طول برش پلانکتونیک وکستون- پکستون بوده، که محیط ژرف دریای باز را برای این رسوبات پیشنهاد می نماید. از نظر علم چینه نگاری تنوع ،)AOM/MP( نسبت مواد آلی ب یشکل به پالینومورف های دریایی ،)C/PPC( سکانسی با توجه به نسبت سیست های فرم کوریت به پروکسیمیت، پروکسیموکوریت و کویت و فراوانی داینوسیست ها، گونه های شاخص محیطی و نیز پالینوفاسی سهای تعیین شده می توان شی لهای ارغوانی را به سه سیستم تراکت تراز پایین، پیشرونده و تراز بالا به همراه یک مرز سکانسی نوع دو و یک سطح بیشینه غرقابی نسبت داد. به طور کلی مجموعه شواهد پالینولوژیکی یک روند افزایش نسبی ژرفای آب به سمت بالای این واحد را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, محیط رسوبی, دیری نبوم شناسی )پالئواکولوژی(, شیل های ارغوانی, پابده, زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047644,
author = {ربانی, جواد and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا and وحیدی نیا, محمد},
title = {دیرین بوم شناسی و محیط دیرینه شیل های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {94},
month = {January},
issn = {1023-7429},
pages = {165--172},
numpages = {7},
keywords = {محیط رسوبی، دیری نبوم شناسی )پالئواکولوژی(، شیل های ارغوانی، پابده، زاگرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیرین بوم شناسی و محیط دیرینه شیل های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران
%A ربانی, جواد
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]