علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (94), سال (2015-1) , صفحات (45-64)

عنوان : ( تعیین ژرفای دیرینه و مطالعه وقایع زیستی مرز سانتونین- کامپانین بر اساس روزن بران شناور در خاور حوضه کپه داغ ٬ شمال خاور ایران )

نویسندگان: میثم شفیعی اردستانی , محمد وحیدی نیا , عباس صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، گذر زمانی سانتونین-کامپانین بر اساس روزن بران شناور در 5 برش چین هشناسی الگو، روستای پادها ٬ شوراب، روستای آبدراز و برش قره سو در خاور که انقراض آن به طور گسترده Marsupites testudinarius Schlotheim حوضه رسوبی کپه داغ مورد بررسی قرار گرفت. در تمامی بر شهای مورد مطالعه گونه جهانی گون ههای LODs در تعیین قاعده زمانی کامپانین به کار م یرود یافت نگردید. چندین افق زیستی همزمان از روزن بران شناور نزدیک به گذر زمانی سانتونین-کامپانین شامل Contusotruncana patelliformis گونه FOD و Ventilabrella austiniana Cushman, Dicarinella concavata (Brotzen) , Dicarinella asymetrica (Sigal) و در قسمت بالایی سازند آبدراز در Dicarinella asymetrica Total Range Zone ثبت گردیدند. مرز زمانی سانتونین- کامپانین در بالاترین قسمت زیست زون (Gandolfi) برش های الگو، شوراب، روستای آبدراز و روستای پادها و در قاعده سازند آب تلخ در برش قره سو قرار دارد. مدل زیستی به دست آمده برای بر شهای مورد مطالعه قابل مقایسه شمال تگزاس است. مطالعه آماری تجمعات روزن بران شناور و ک فزی مشخص ، (Waxahachie Dam Spill way Section) WDS در برش Gale et al. ( با مدل ( 2008 نشان دهنده شرایط محیطی کم ژرفا در برش های الگو، شوراب، روستای آبدراز )%P( نمود که فراوانی پا یین روزن بران شناور یکل دار و همچنین درصد پا یین روزن بران شناور نشان دهنده شرایط ژرف در برش قره سو در بالای مرز سانتونین-کامپانین )%P( و روستای پادها و فراوانی بالای روزن بران شناور یکل دار و نیز درصد بالای روزن بران شناور می باشد. همچنین نسبت روزن بران شناور به کف زی های سطح زی تع یین و با استفاده از معادله واندرزوان مشخص شد که ژرفای آب در قاعده زمانی کامپانین به حدود 160 متر در برش قره سو رسیده است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند آبدراز, سازند آب تلخ, روزن بران شناور, مرز سانتونین-کامپانین, افق زیستی, مدل زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047645,
author = {شفیعی اردستانی, میثم and وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی},
title = {تعیین ژرفای دیرینه و مطالعه وقایع زیستی مرز سانتونین- کامپانین بر اساس روزن بران شناور در خاور حوضه کپه داغ ٬ شمال خاور ایران},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {94},
month = {January},
issn = {1023-7429},
pages = {45--64},
numpages = {19},
keywords = {کپه داغ، سازند آبدراز، سازند آب تلخ، روزن بران شناور، مرز سانتونین-کامپانین، افق زیستی، مدل زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ژرفای دیرینه و مطالعه وقایع زیستی مرز سانتونین- کامپانین بر اساس روزن بران شناور در خاور حوضه کپه داغ ٬ شمال خاور ایران
%A شفیعی اردستانی, میثم
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]