رخساره های رسوبی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (65-82)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر اساس نانوفسیلهای آهکی در شرق حوضه کپه داغ برش چینه شناسی پادها (جنوب شرق مشهد) )

نویسندگان: فریبا فروغی , انوشیروان لطفعلی کنی , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال و شمال شرق ایران واقع شده و شامل توالیهای دریایی ژوراسیک تا نئوژن می باشد. سازند آب تلخ یکی از واحدهای سنگی کرتاسه در این حوضه است که بیشترین ضخامت را در شرق این حوضه به خود اختصاص داده است. سنگ شناسی این سازند شامل مارنهای خاکستری تا سبز و آبی و مارنهای سیلتی بوده که به صورت هم شیب و پیوسته بر روی آخرین واحد سنگ آهک گل سفیدی به رنگ سفید تا نخودی سازند آبدراز قرار گرفته و خود توسط ماسه سنگها، مارنها و سنگ آهکهای زرد تا خاکستری رنگ سازند نیزار، به صورت هم شیب پوشیده می شوند. این سازند از لحاظ نانوفسیلهای آهکی دارای فراوانی و غنای بسیار زیاد بوده و حاوی جامعه فسیلی قلمرو تتیس می باشد. برای مطالعه نانوفسیلها ، تعداد 974 متر / 268 نمونه از توالیهای رسوبی سازندهای آبدراز، آبتلخ و نیزار در برش پادها برداشت شده است. ضخامت سازند آبتلخ در این برش 5 اندازهگیری شده است. در این مطالعات، 114 گونه نانوفسیلی از 49 جنس و 17 خانواده شناسایی شده است. برای زیست چینه نگاری برش پادها از 1998 ) استفاده شده است . بیوزونهای نانوفسیلی سازند ) Burnett 1985 ) و الگوی ) Perch-Nielsen 1977 ) توسط ) Sissingh الگوی تصحیح شده Sissingh از الگوی تصحیح شده ،CC23a و احتمالا بخشی از CC22 ،CC21 ،CC20 ،CC آب تلخ، به ترتیب از قاعده تا رأس شامل بخشی از 19 (1998) Burnett از الگوی UC و احتمالاً بخشی از بیوزون 16 UC15dTP ،UC15cTP ،UC15bTP و زیرزونهای UC14dTP 1977 ) و بخشی از زیرزون ) می باشند. بدین ترتیب برای سازند آب تلخ در برش چینه شناسی پادها، سن انتهای کامپانین پیشین تا انتهاییترین بخش کامپانین پسین پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

پادها؛ سازند آب تلخ؛ کپه داغ؛ زیست چینه نگاری؛ کامپانین؛ کرتاسه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047646,
author = {فریبا فروغی and انوشیروان لطفعلی کنی and وحیدی نیا, محمد},
title = {زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر اساس نانوفسیلهای آهکی در شرق حوضه کپه داغ برش چینه شناسی پادها (جنوب شرق مشهد)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-787X},
pages = {65--82},
numpages = {17},
keywords = {پادها؛ سازند آب تلخ؛ کپه داغ؛ زیست چینه نگاری؛ کامپانین؛ کرتاسه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر اساس نانوفسیلهای آهکی در شرق حوضه کپه داغ برش چینه شناسی پادها (جنوب شرق مشهد)
%A فریبا فروغی
%A انوشیروان لطفعلی کنی
%A وحیدی نیا, محمد
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2014

[Download]