رخساره های رسوبی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (107-124)

عنوان : ( مقایسه چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند آسماری در نواحی فارس، خوزستان و لرستان از حوضه زاگرس )

نویسندگان: بهناز کلنات , حسین وزیری مقدم , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آسماری توالی ضخیم کربناتهای در حوضه فورلند زاگرس میباشد که در زمان الیگوسن میوسن پیشین نهشته شده است. به منظور تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی، برش فیروزآباد با 4 برش از سازند آسماری در حوضه زاگرس مورد مقایسه قرار گرفته است . بررسی ریزخساره ها ی موجود نشان دهنده چهار زیرمحیط رسوبی مختلف شامل پهنه جزرومدی، لاگون، پشته و دریای باز در سازند آسماری میباشد. این محیطهای رسوبی قابل تطابق با بخشهای رمپ داخلی، میانی و خارجی هستند. در برش فیروزآباد دو سکانس رسوبی درجه 3 بر اساس الگوهای عمیق و کم عمق شدگی ریزرخسارهها و الگوهای پراکندگی روزنداران الیگوسن تشخیص داده شد. این سکانسها با سکانسهای شناسایی شده در برشهای دهلران، معمولان، دیل و تنگ آب جهرم تطابق داده شدند.

کلمات کلیدی

الیگوسن؛ میوسن پیشن؛ چینه نگاری سکانسی؛ سازند آسماری؛ حوضه فورلند زاگرس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047647,
author = {کلنات, بهناز and حسین وزیری مقدم and وحیدی نیا, محمد},
title = {مقایسه چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند آسماری در نواحی فارس، خوزستان و لرستان از حوضه زاگرس},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-787X},
pages = {107--124},
numpages = {17},
keywords = {الیگوسن؛ میوسن پیشن؛ چینه نگاری سکانسی؛ سازند آسماری؛ حوضه فورلند زاگرس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند آسماری در نواحی فارس، خوزستان و لرستان از حوضه زاگرس
%A کلنات, بهناز
%A حسین وزیری مقدم
%A وحیدی نیا, محمد
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2014

[Download]