علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (94), سال (2015-3) , صفحات (139-146)

عنوان : ( بررسی آلودگی عناصر بالقوه سمی در مخزن سد لتیان، با نگرشی به نقش رسوبات در کنترل آلاینده ها )

نویسندگان: اعظم سرهنگی , سروش مدبری , سیدرضا موسوی حرمی , مریم زیبایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی های انسان زاد و یا زمین زاد مهمترین تهدیدکننده های منابع آبی هستند که ارتباط مستقیم با سلامت عمومی جامعه دارد و توسعه انسانی منابع آب را به شدت تهدید می ک‏ند. مخزن سد لتیان، یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب تهران است که در این نوشتار، مطالعات ژئوشیمی زیست محیطی همزمان آب و رسوب در آن مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور 8 ایستگاه در سطح دریاچه انتخاب و نمونه برداری آب )برای دو فاز معلق و حل شده( و رسوبات سطحی بستر بر اساس استانداردها و دستورالعمل های بر روی نمونه های برداشت شده از آب و رسوب مخزن سد لتیان، نشان داد که غلظت عناصر بالقوه ، ICP-OES معتبر انجام گرفت. نتایج تجزیه ژئوشیمیایی انجام شده به روش برای آب آشامیدنی است و نمونه های رسوب برای بیشتر عناصر جزو آرسنیک و سرب که EPA سمی در بیشتر نمونه ها زیر حد آشکارسازی دستگاه و در حد استانداردهای حالت بدون آلودگی نمونه های رسوبی را Igeo و شاخص EF تأثیرات مضری برای گونه های زیستی دارند، در محدوده مجاز معیارهای یکفی قرار گرفته است. همچنین ضریب نشان داد. غنی شدگی فلزی بسیار شدید رسوبات نسبت به آب در این محدوده در مقایسه با مطالعات انجام شده در دیگر نقاط جهان نشانگر نقش آشکار و چشمگیر فرایندهای جذب سطحی در جذب آلاینده ها از آب و نیز خطر احتمالی برگشت عناصر از رسوب به ستون آب باشد.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, عناصر بالقوه سمی, جذب سطحی, مخزن سد لتیان, آلودگی رسوب, آلودگی آب, رودخانه جاجرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047655,
author = {اعظم سرهنگی and سروش مدبری and موسوی حرمی, سیدرضا and مریم زیبایی},
title = {بررسی آلودگی عناصر بالقوه سمی در مخزن سد لتیان، با نگرشی به نقش رسوبات در کنترل آلاینده ها},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {94},
month = {March},
issn = {1023-7429},
pages = {139--146},
numpages = {7},
keywords = {فلزات سنگین، عناصر بالقوه سمی، جذب سطحی، مخزن سد لتیان، آلودگی رسوب، آلودگی آب، رودخانه جاجرود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلودگی عناصر بالقوه سمی در مخزن سد لتیان، با نگرشی به نقش رسوبات در کنترل آلاینده ها
%A اعظم سرهنگی
%A سروش مدبری
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A مریم زیبایی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]