بهداشت و ایمنی کار, دوره (5), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (75-89)

عنوان : ( ارزیابی و طراحی ارگونومیکی باجه های فروش و شارژ بلیت الکترونیکی در مشهد )

نویسندگان: حمیده رضوی , امیر بهبودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: شرایط کار در باجه های حاشیه خیابان‌ها، باعث تشدید عوامل تهدید کننده سلامتی می شود. در این تحقیق، سعی می شود تا با رتبه بندی عوامل ریسک و تحلیل آنها، راهکارهای مشخصی برای بهبود وضعیت ارگونومیکی این باجه ها ارایه گردد.روش کار: اطلاعات دموگرافیکی، وضعیت جسمی-  حرکتی، روانی و ایمنی 47 باجه از طریق پرسشنامه، مصاحبه و فیلمبرداری جمع آوری شد. سپس با استفاده از یک رویه ترکیبی شامل روش‌های QEC، ابزارهای آماری برای آزمون فرض و آنالیز واریانس و شیوه‌های ابتکاری برای تعیین شاخص‌های ارگونومیک، شاخص بحرانی شناسایی شد. در ادامه، راهکارهای بهبود شاخص بحرانی با استفاده از نرم افزار CATIA V5 R20 و روش RULA تجزیه و تحلیل شده و راهکار پیشنهادی ارایه گردید. یافته ها: اطلاعات آنتروپومتریک و شخصی فروشندگان مرد و زن در باجه ها بر اساس آزمون F و سطح معنی داری 05/0 به جز عامل وزن، تقاوت خاصی نداشته و قابل تعمیم به یکدیگر می‌باشند. مقایسه شاخص‌های ارگونومیکی ، بالاترین میزان مواجهه شغلی را برای عوامل جسمی - حرکتی (39/45) و شرایط محیطی (28/41) نشان می دهند. همچنین بالاترین ریسک با پرسشنامه نوردیک و روش QEC در نواحی بازوها و شانه و کمر به ترتیب 38 و26 تعیین می شود. سپس، مدل سه بعدی فروشنده در وضعیت فعلی و پیشنهادی با روش RULA تحلیل شده و سطوح ریسک فروشنده به ترتیب برای سمت راست و چپ بدن از7و 5 به3و 1 و برای مشتری از 6 به 1 بهبود می‌آید. نتیجه گیری: کارکنان باجه های شارژ و فروش بلیط الکترونیکی در مشهد در معرض آسیب‌های اسکلتی-عضلانی و مخاطرات ناشی از شرایط محیطی نامناسب هستند. برخی تغییرات پیشنهادی در این مقاله مانند جابه‌جایی باجه، تنظیم گیشه و ارتفاع میز، ریسک این موارد را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی ارگونومیکی باجه فروش, آنالیز RULA, چک لیست QEC, پرسشنامه نوردیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047656,
author = {رضوی, حمیده and امیر بهبودی},
title = {ارزیابی و طراحی ارگونومیکی باجه های فروش و شارژ بلیت الکترونیکی در مشهد},
journal = {بهداشت و ایمنی کار},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-807x},
pages = {75--89},
numpages = {14},
keywords = {ارزیابی ارگونومیکی باجه فروش، آنالیز RULA، چک لیست QEC، پرسشنامه نوردیک،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و طراحی ارگونومیکی باجه های فروش و شارژ بلیت الکترونیکی در مشهد
%A رضوی, حمیده
%A امیر بهبودی
%J بهداشت و ایمنی کار
%@ 2251-807x
%D 2015

[Download]