راهبرد مدیریت مالی, دوره (2), شماره (4), سال (2014-8) , صفحات (59-71)

عنوان : ( بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف )

نویسندگان: مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی دهه های گذشته فرآیندهای حافظه بلندمدت، بخش اساسی و مهمی از تحلیل سری زمانی را مطرح کرده اند. وجود حافظه بلندمدت در دارایی های مالی از نظر تئوریکی و نیز تجربی موضوع بسیار مهمی است. در این تحقیق وجود حافظه بلند مدت در سری بازده شاخص های بیمه، بانک، فرآورده های نفتی، منسوجات، شیمیایی و زراعت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون BDS بررسی شده است، سپس برای تایید آزمون فوق از آزمون های ARFIMA استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که همه شاخص های بررسی شده دارای حافظه بلندمدت می باشند. در انتها با تایید وجود حافظه بلند مدت در شاخص ها، از انجا که حافظه بلندمدت موجب وابستگی بازده های قبلی آن می شود، نشان دهنده وجود پارامتری قابل پیش بینی در دینامیک سری زمانی است. وجود این ویژگی دلیلی بر رد شکل ضعیف فرضیه کارائی بازار است.

کلمات کلیدی

, حافظه بلندمدت, سری های زمانی, بورس اوراق بهادار تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047662,
author = {صالحی, مهدی and سمانه زمانی مقدم},
title = {بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف},
journal = {راهبرد مدیریت مالی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {4},
month = {August},
issn = {2345-3214},
pages = {59--71},
numpages = {12},
keywords = {حافظه بلندمدت، سری های زمانی، بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف
%A صالحی, مهدی
%A سمانه زمانی مقدم
%J راهبرد مدیریت مالی
%@ 2345-3214
%D 2014

[Download]