مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-1) , صفحات (145-159)

عنوان : ( تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشینEPB )

نویسندگان: صادق طریق ازلی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جعفر حسن پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک خاک ایده آل برای ماشین EPB خاکی است که پس از حفاری و ورود به اتاقک فشار، تبدیل به یک ماده پلاستیک و خمیری با قابلیت اعمال فشار به سینه کار باشد. بدیهی است که یک خاک واقعی در طبیعت به ندرت دارای چنین ویژگیهایی می باشد. بنابراین همیشه سعی می شود با تزریق فوم به مصالح جمع شده در اتاقک فشار، خاکی با خصوصیات مذکور را بدست آورد. به افزودن فوم و پلیمر به خاک، عملیات بعمل آوری می گویند. در تونل سازی با ماشین EPB رفتار خاک حفاری شده از هنگامیکه در جلوی کاترهد ماشین با فوم مخلوط می شود تا زمانیکه از نقاله مارپیچ خارج می شود بستگی به ویژگی کارپذیری خاک بعملآوری شده دارد که معمولا با آزمایش اسلامپ ارزیابی میگردد. عواملی که بر روی کارپذیری خاک موثر هستند شامل شاخص استحکام، درصد رطوبت، مقدار ذرات ریزدانه و نسبت تزریق فوم (FIR) می اشند. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر پارامترهای فوق بر روی کارپذیری خاک بعمل آوری شده با فوم می باشد. در این مطالعه، به منظور دست یافتن به یک رابطه تجربی بین دو متغیر مستقل )شامل: درصد ریزدانه و پارامترهای کمی تزریق فوم( و متغیر وابسته )مقدار افت اسلامپ( ابتدا آزمونهای آزمایشگاهی ترکیب فوم و خاک با محتوای رطوبت 78 درصد و شاخص 9 تا 7 انجام شد. سپس رابطه بین متغیرهای مختلف بوسیله مدلهای رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت و مشخص / استحکام 18 گردید که یک رابطه معنی دار بین آنها وجود دارد و کارپذیری مناسب در شرایطی بدست می آید که مقدار ذرات ریزدانه ی خاک بین 88 تا 89 درصد باشد.

کلمات کلیدی

, ذرات ریزدانه, بعمل آوری خاک, اسلامپ, فوم, EPB, کارپذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047663,
author = {طریق ازلی, صادق and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and جعفر حسن پور},
title = {تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشینEPB},
journal = {مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-3111},
pages = {145--159},
numpages = {14},
keywords = {ذرات ریزدانه، بعمل آوری خاک، اسلامپ، فوم، EPB، کارپذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشینEPB
%A طریق ازلی, صادق
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A جعفر حسن پور
%J مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی
%@ 2322-3111
%D 2015

[Download]