علوم زمین, ( ISI ), دوره (93), شماره (24), سال (2014-4) , صفحات (17-28)

عنوان : ( بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد )

نویسندگان: اعظم قزی , ناصر حافظی مقدس , حسین صادقی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه زمین ریخت شناسی مهندسی محدوده شهر مشهد براساس مطالعه عکس های هوایی، اطلاعات 180 چاه پمپاژ آب آشامیدنی و نیز اطلاعات 1500 گمانه ژئوتکنیکی در سطح شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. براساس داده های یاد شده، شهر مشهد به 7 پهنه زمین ریخت شناسی شامل رخنمون سنگی، کوه پایه، مخروط افکنه رودخانه گلستان، مخروط افکنه رودخانه های جنوبی، مخروط افکنه رودخانه طرق، دشت هموار و آبرفت های جوان تقسیم شده است. بر اساس اطلاعات گمانه های ژئوتکنکیی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی حاکم بر هر محیط تا ژرفای 10 متری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بافت خاک غالب در پهنه کوهپایه ای و مخروط افکنه های جنوبی شنی بوده و در پهنه مخروط افکنه گلستان ماسه و شن غالب هستند در حالی که پهنه مخروط افکنه طرق و دشت هموار، خا کهای ماسه ای و رسی بافت غالب را تشکیل می دهند. نتایج آزمون عدد نفوذ استاندارد حاکی از مقاومت بیشتر خاک های پهنه کوه پایه ای است. از جمله ویژگیهای مهم تأثیر پذیر از فرایندهای زمین ریخت شناسی، نوع کانی رسی غالب می باشد. در این مطالعه شناسایی کانی رسی بر مبنای نمودار فعالیت انجام گرفت. در واحد کوهپایه، اسمکتیت کانی رسی غالب بوده و در دشت هموار، کائولینیت غالب است.

کلمات کلیدی

, زمین ریخت شناسی, ویژگی های زمین شناسی مهندسی, پهنه بندی, کانی های رسی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047664,
author = {قزی, اعظم and حافظی مقدس, ناصر and صادقی, حسین and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد},
journal = {علوم زمین},
year = {2014},
volume = {93},
number = {24},
month = {April},
issn = {1023-7429},
pages = {17--28},
numpages = {11},
keywords = {زمین ریخت شناسی، ویژگی های زمین شناسی مهندسی، پهنه بندی، کانی های رسی، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد
%A قزی, اعظم
%A حافظی مقدس, ناصر
%A صادقی, حسین
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2014

[Download]