طب توانبخشی, دوره (4), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (33-41)

عنوان : ( مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمال )

نویسندگان: مصطفی پاینده , ناهید خوشرفتاریزدی , احمد ابراهیمی عطری , محسن دماوندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و اهداف قوس کف پا همیشه به عنوان جذب کننده نیروی وارده از زمین به پا شناخته می شود، هدف از تحقیق حاضر، بررسی مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف بود. مواد و روش ها در این تحقیق، از میان دانش آموزان مقطع ابتدایی با میانگین سنی 10 سال، 15 نفر دارای کف پای صاف و 15 نفر دارای کف پای نرمال به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین هر دو گروه در سه زمان انتقال وزن بر روی پاشنه، تماس کف پا با زمین، و انتقال وزن بر روی پنجه در مرحله Stance مورد ارزیابی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری t مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام شد(0.05> p). یافته ها نتایج این تحقیق نشان داد که افراد دارای کف پای صاف در مرحله انتقال وزن بر روی پاشنه نسبت به افراد دارای کف پای نرمال به طور معنی داری، دارای نیروی عکس العمل زمین بیشتری بودند( P<0.04). ولی در مرحله تماس کف پا با زمین، نیروی عکس العمل زمین افراد دارای کف پای نرمال نسبت به افراد دارای کف پای صاف به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.03). همچنین در بررسی نیروی عکس العمل زمین در مرحله انتقال وزن بر روی پنجه مشاهده شد، که افراد دارای کف پای صاف نسبت به افراد دارای پای نرمال، نیروی بیشتری به زمین وارد می کنند ولی اختلاف این نیرو بین دو گروه معنی دار نبود. نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان می دهد که، به پای افراد دارای کف پای صاف در دو مرحله انتقال وزن بر روی پاشنه و انتقال وزن بر روی پنجه نسبت به افراد دارای کف پای نرمال نیروی بیشتری وارد می شود که این خود می تواند عامل مهمی جهت بروز آسیب در پا و اندام های بالاتر در این افراد شود. با توجه به یافته های این تحقیق سازندگان کفش، می توانند از اطلاعات بدست آمده استفاده و تدابیری در قسمت پنجه و پاشنه کفش افراد دارای کف پای صاف لحاظ کرده، تا بتواند مقداری از نیروی عکس العمل زمین را جذب و از آسیب دیدگی این افراد جلوگیری کند.

کلمات کلیدی

کف پای صاف؛ مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین؛ Force plate؛ کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047672,
author = {پاینده, مصطفی and خوشرفتاریزدی, ناهید and ابراهیمی عطری, احمد and محسن دماوندی},
title = {مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمال},
journal = {طب توانبخشی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-8401},
pages = {33--41},
numpages = {8},
keywords = {کف پای صاف؛ مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین؛ Force plate؛ کودکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمال
%A پاینده, مصطفی
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A محسن دماوندی
%J طب توانبخشی
%@ 2251-8401
%D 2015

[Download]