پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (4), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (175-185)

عنوان : ( رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادی )

نویسندگان: زهره کاوسی کوشا , علی رضا قادری , مجید معینی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آنان در بخش‌های ویژه و عادی بوده است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع مطالعات همبستگی و همچنین علی- مقایسه‌ای بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران (N=900)بیمارستان‌های قائم( عج) و امام رضا (ع)، تشکیل می‌دادند که به روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از جدول مورگان، انتخاب شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‏های پژوهش، از روش‌های آماری همبستگی؛ تحلیل واریانس (MANOVA) و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 03/0=r ؛ 01/0>P. همچنین نتایج آزمون T مستقل حاکی از آن است که بین بهزیستی روان‌شناختی پرستاران بخش‌های ویژه و عادی تفاوت معنی‌دار بین دو گروه مشاهده می‌شود. متغیرهای جمعیت شناختی نیز بیانگر رابطه معنادار (01/0P< ) بین بهزیستی روان‌شناختی پرستاران ویژه و عادی است.

کلمات کلیدی

, بهزیستی روان‌شناختی, عملکرد شغلی, پرستاران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047675,
author = {زهره کاوسی کوشا and قادری, علی رضا and معینی زاده, مجید},
title = {رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2015},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6352},
pages = {175--185},
numpages = {10},
keywords = {بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی، پرستاران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادی
%A زهره کاوسی کوشا
%A قادری, علی رضا
%A معینی زاده, مجید
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2015

[Download]