علوم باغبانی, دوره (31), شماره (1), سال (2017-10) , صفحات (49-60)

عنوان : ( بررسی خصوصیات جوانه زنی توده های گیاه دارویی شنبلیله Trigonella foenum-graecum تحت تاثیر تنش شوری و خشکی )

نویسندگان: حسن فرهادی , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرحله جوانهزنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشد آنها میباشد که اغلب تحت تأثیر تنشهای محیطی به ویژه شوری و خشکی قرار میگیرد. به منظور بررسی اثر تنشهای شوری و خشکی دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار برر روی بر ر تودههای بومی شنبلیله آمل، تبریز، ساری و مشهد در آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 اجرا شرد. تیمارهای شوری به ترتیب -صفر، 60 ، 120 و 180 میلیمولار نمک کلرید سدیم- و تیمارهای خشکی -شراهد، 3 - ، 6 و - 9 برار للری اتریللا گلایکرول - 6000 - بودند. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری و منفی تر شدن لتانسیل اسمزی درصد و سرعت جوانهزنی، طول ریشهچه، طرول سراقه چره و وزن خشک گیاهچه به طور معنیداری - 01 / 0P≤ - در کلیهی تودههای مورد بررسی نسبت به شاهد کاهش یافت. میزان کاهش ایلا صرفات در ترنش شوری نسبت به تنش خشکی بیشتر بود که نشان دهنده حساسیت بیشتر تودههای شنبلیله به تنش شوری نسبت به تنش خشکی اسرت. بریلا تروده هرا، تودههای مشهد و آمل متحملتریلا و تودههای تبریز و ساری حساستریلا تودهها به شوری و خشکی بودند. بر اساس نتایج لژوهش حاضر، به نظر مری رسد بتوان از تودههای مشهد و آمل برای اصلاح تودههایی با لتانسیل عملکرد زیاد در مناطق شور و خشک استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, للی اتیللا گلایکول, تنشهای محیطی, توده ب ر, کلرید سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047678,
author = {فرهادی, حسن and عزیزی ارانی, مجید and نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسی خصوصیات جوانه زنی توده های گیاه دارویی شنبلیله Trigonella foenum-graecum تحت تاثیر تنش شوری و خشکی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {1},
month = {October},
issn = {2008-4730},
pages = {49--60},
numpages = {11},
keywords = {للی اتیللا گلایکول، تنشهای محیطی، توده ب ر، کلرید سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات جوانه زنی توده های گیاه دارویی شنبلیله Trigonella foenum-graecum تحت تاثیر تنش شوری و خشکی
%A فرهادی, حسن
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]