معرفت کلامی, دوره (5), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (29-48)

عنوان : ( بررسی تطبیقی دلالت معجزه بر صدق ادعای نبوت از دیدگاه ابن رشد و علامه طباطبائی )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده معجزه امری خارق عادت است که به عنوان دلیلی بر اثبات صدق نبوت از سوی انبیاء الهی برای مخاطبان اظهار می‌گردد. یکی از پرسش‌های مهم در این خصوص، نوع دلالت معجزات و رابطه آن با صدق ادعای نبوت است. در میان اندیشمندان اسلامی دیدگاه ابن رشد و علامه طباطبائی در این زمینه کاملا مخالف یکدیگر است. ابن رشد با تاکید بر عدم سنخیت میان معجزات فعلی و ادعای نبوت، رابطه منطقی میان معجزات و اثبات نبوت را رد کرده و دلالت آن را اقناعی می‌داند در حالی‌که علامه طباطبائی با استناد به قاعده حکم الامثال، این دلالت را از نوع دلالت‌های عقلی و یقین حاصل از آن را یقین منطقی می‌داند. از نظر ابن‌رشد تنها راه اثبات صدق نبوت تامل در محتوای وحی الهی و درک تفاوت آن با سایر معارف بشری است در حالی‌که از منظر علامه طباطبائی اثبات صدق نبوت انبیاء الهی تنها در پرتو تحقق معجزات امکان‌پذیر است.

کلمات کلیدی

, معجزه, دلالت منطقی, دلالت اقناعی, یقین منطقی, یقین روانشناختی, علامه طباطبائی, ابن رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047687,
author = {فخار نوغانی, وحیده and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی تطبیقی دلالت معجزه بر صدق ادعای نبوت از دیدگاه ابن رشد و علامه طباطبائی},
journal = {معرفت کلامی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-8876},
pages = {29--48},
numpages = {19},
keywords = {معجزه، دلالت منطقی، دلالت اقناعی، یقین منطقی، یقین روانشناختی، علامه طباطبائی، ابن رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی دلالت معجزه بر صدق ادعای نبوت از دیدگاه ابن رشد و علامه طباطبائی
%A فخار نوغانی, وحیده
%A حسینی, سیدمرتضی
%J معرفت کلامی
%@ 2008-8876
%D 2014

[Download]