نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2015-04-22

عنوان : ( ارزیابی گرمایش جهانی تولید شیر در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری )

نویسندگان: حمزه سلطانعلی عباسکوهی , باقر عمادی , عباس روحانی , مهدی خجسته پور , محمد علی میسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دامپروری ها یکی از منابع مهم انتشار گازهای گلخانه ای به شمار می روند. از این رو هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل گرمایش جهانی به روش ارزیابی چرخه حیات در فرآیند تولید شیر در44 واحد پرورش گاو شیری در استان گیلان بود. داده ها و اطلاعات از طریق پرسشنامه تخصصی در سال زراعی 1393-1392 به دست آمد. این گروه در برگیرنده سه گاز گلخانه ای شامل CO2، CH4 و N2O است که مقادیر آن به ازای یک تن شیر به ترتیب برابر kg CO2 eq 20/28، 25/741 و 26/2 به دست آمد. مهم ترین عامل نشر گاز CO2به ترتیب نهاده خوراک دام به ویژه کنسانتره، الکتریسیته و سوخت دیزل بود که مقادیر آن ها برابر 3/676، 93/38 و 98/24 کیلوگرم به ازای یک تن شیر محاسبه شد. عامل اصلی انتشار گاز CH4 فاکتور تخمیر روده ای (شکمبه دام) و برابر 57/26 کیلوگرم به ازای یک تن شیر بود. شاخص طبقه بندی براساس مدل ارزیابی چرخه حیات برای گرمایش جهانی به ازای تولید یک تن شیر در استان گیلان برابر kg CO2 eq 05/2034 به دست آمد. همچنین شاخص نرمال سازی برای میزان اثرگذاری این پدیده روی محیط زیست 26/0 به دست آمد که برای کاهش آن استراتژی های مدیریتی در جیره دام و نیز بکارگیری سامانه های بیوگاز پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, خوراک دام, سوخت دیزل, گرمایش جهانی, گازهای گلخانه ای, ارزیابی چرخه حیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047689,
author = {سلطانعلی عباسکوهی, حمزه and عمادی, باقر and روحانی, عباس and خجسته پور, مهدی and محمد علی میسمی},
title = {ارزیابی گرمایش جهانی تولید شیر در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2015},
location = {کرج},
keywords = {خوراک دام، سوخت دیزل، گرمایش جهانی، گازهای گلخانه ای، ارزیابی چرخه حیات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی گرمایش جهانی تولید شیر در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%A عمادی, باقر
%A روحانی, عباس
%A خجسته پور, مهدی
%A محمد علی میسمی
%J نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2015

[Download]