پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (333-341)

عنوان : ( بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیرهبرکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی )

نویسندگان: حسن محمدی عمارت , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره بر شاخص های تولیدی تخم مرغ، 720 قطعه مرغ تخمگذار (Hy-line W-36) با 15 تیمار غذایی تغذیه شدند. تیمارهای غذایی شامل سه سطح پروتئین (14، 15 و 16 درصد) و پنج سطح لیزین (71/0، 74/0، 77/0، 80/0 و 83/0 درصد) بودند که به روش فاکتوریل 5×3 و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اعمال شدند. مرغ ها به مدت چهار دوره 28 روزه از سن 28 تا 44 هفتگی تغذیه شدند. هر سه قفس مجاور با 12 قطعه مرغ یک تکرار را تشکیل دادند و هر چهار تکرار مرغ با یک جیره تغذیه شدند. با افزایش سطح پروتئین جیره، تولید تخم مرغ از 86 به 8 /87 درصد در کل دوره افزایش یافت (5 0/0P< ). وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، ضریب تبدیل غذا نیز تحت تأثیر سطح پروتئین جیره قرار گرفت (05/0 P<)، در حالیکه مصرف خوراک تغییر معنی داری نداشت. با افزایش سطح لیزین جیره (از 71/0 به 83/0 درصد)، میزان خوراک مصرفی مرغها بطور معنی داری تغییر کرد (05/0 P<). تغییر سطح لیزین جیره تأثیر معنی داری بر تولید و وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، وزن مخصوص تخم مرغ، درصد تخم مرغ های شکسته و دو زرده، پوسته و اجزای داخلی تخم مرغ نداشت. به طور کلی به نظر می رسد که تغذیه مرغ های تخم گذار با جیره های حاوی 16 درصد پروتئین و 71/0 درصد لیزین در سنین 28 تا 44 هفتگی می تواند سبب عملکرد مطلوب مرغ ها شود

کلمات کلیدی

, پروتئین, لیزین, شاخص های تولیدی, مرغهای تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047694,
author = {محمدی عمارت , حسن and گلیان, ابوالقاسم and طهماسبی, عبدالمنصور and کرمانشاهی, حسن},
title = {بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیرهبرکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {333--341},
numpages = {8},
keywords = {پروتئین، لیزین، شاخص های تولیدی، مرغهای تخمگذار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیرهبرکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی
%A محمدی عمارت , حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A کرمانشاهی, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2015

[Download]