همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , 2015-03-11

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی مسیر تونل همرو جهت طراحی سیستم نگهدارنده اولیه )

نویسندگان: مجتبی شیری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه تونل همرو در غرب استان کردستان به طول 1312متر و سطح مقطع 96 m2 جهت افزایش ایمنی جاده جدید مریوان- سنندج و کوتاه شدن مسیر مذکور در استان کردستان طراحی شده است. در این مقاله پارامتر های ژئو مکانیکی توده های سنگی، بر اساس روش تجربی(سیستم طبقه بندی، RMR وQ ) و عددی با استفاده ازنرم افزارDips و مشخص کردن دسته درزه ها به منظور تشخیص احتمالی گسیختگی در مسیر تونل و همچنین به منظور برآورد کیفیت توده سنگ های در برگیرنده تونل و برآورد سیستم نگهدارنده مقدماتی استفاده شده است. در نهایت اینکه با استفاده از دو روش تجربی و عددی بر میزان دقت و اعتمادپذیری طراحی تونل افزوده شده است.

کلمات کلیدی

, توده سنگ, تونل همرو, Q, RMR, سیستم طبقه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047696,
author = {شیری, مجتبی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی مسیر تونل همرو جهت طراحی سیستم نگهدارنده اولیه},
booktitle = {همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {توده سنگ، تونل همرو، Q، RMR، سیستم طبقه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی مسیر تونل همرو جهت طراحی سیستم نگهدارنده اولیه
%A شیری, مجتبی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
%D 2015

[Download]