همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , 2015-03-11

عنوان : ( تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگیهاجهت برآوردکیفیت توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونل همرو )

نویسندگان: مجتبی شیری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه تونل همرو در غرب استان کردستان به طول 1312متر و سطح مقطع 96 m2 جهت افزایش ایمنی جاده جدید مریوان- سنندج و کوتاه شدن مسیر مذکور در استان کردستان طراحی شده است. در این مقاله به تحلیل نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگی ها توسط نرم افزار Dips، وسپس با استفاده از وضعیت درزه ها در مسیر تونل با استفاده از نرم افزارUnwedge به بررسی ناپایداری ساختاری در مسیر تونل پرداخته شده و وضعیت گوه ها و نحوه ی پایداری با استفاده از شاتکریت و پیچ سنگ در زون های ناپایدار مورد بررسی قرارگرفته است.

کلمات کلیدی

, تونل¬همرو, ناپیوستگی, Dips, گسیختگی, Unwedge
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047698,
author = {شیری, مجتبی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگیهاجهت برآوردکیفیت توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونل همرو},
booktitle = {همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تونل¬همرو، ناپیوستگی، Dips، گسیختگی، Unwedge},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگیهاجهت برآوردکیفیت توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونل همرو
%A شیری, مجتبی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
%D 2015

[Download]